Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Novéna ke Královně Míru » Modlitby

Modlitby

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Modlitba ke Královně Míru

Matko Boží a matko naše Maria, Královno Míru!

Přišla jsi k nám, abys nás vedla k Bohu.

Vypros nám od Něho milost,

abychom Mu podle Tvého příkladu i my mohli nejen říci:

"Ať se mi stane podle Tvého slova!",

ale také to uskutečnit.

Do Tvých rukou vkládáme svoje ruce,

abys nás skrze tyto nesnáze a obtíže přivedla k Němu.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Věřím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdrávas Maria, 7x Sláva Otci

Vzývání Ducha Svatého

Přijď Tvůrce, Duchu Svatý, k nám / a navštiv myslí našich chrám,/ z výsosti nebes zavítej,/ do duší nám svou milost vlej.

Tys Utěšitel právem zván,/ Tys dar, jenž Bohem věčným dán,/ zdroj živý, láskyplný dech,/ tys posvěcení myslí všech.

Ty sedmi darů studnice,/ prst Otcovy jsi pravice,/ tys Bohem přislíbený host,/ ty dáváš ústům výmluvnost.

Rač světlo v mysli rozžehnout,/ vlij do srdcí nám lásky proud,/ našeho těla slabosti/ zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj / a duši pokoj uděluj, / ať vždycky pod vedením Tvým / vyhnem se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát / a Syna Jeho milovat a v Tebe, Duchu Svatý, zas / důvěřovati v každý čas.

Sláva buď Otci věčnému i Synu jeho Vzkříšenému s Utěšitelem přesvatým ať je nyní i na věky. Amen.

K.: Sešli svého Ducha a budou stvořeni

L.: A obnovíš tvář země.

Modleme se: Bože, který jsi světlem Ducha Svatého poučil srdce věrných, dej, ať v tomtéž Duchu, co je správné, myslíme a z jeho útěchy se vždycky radujeme. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Růženec

Radostná tajemství

1. V prvním radostném tajemství budeme uvažovat, jak archanděl Gabriel zvěstoval Blahoslavené Panně Marii, že počne a porodí Syna Božího skrze Ducha Svatého.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

2. V druhém radostném tajemství budeme uvažovat, jak Blahoslavená Panna Maria navštívila svoji příbuznou, svatou Alžbětu a zůstala s ní tři měsíce.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

3. Ve třetím radostném tajemství budeme uvažovat, jak Blahoslavená Panna Maria porodila našeho Pána Ježíše Krista v jeskyni v Betlémě a položila ho do jeslí..

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

4. Ve čtvrtém radostném tajemství budeme uvažovat, jak Blahoslavená Panna Maria čtyřicátý den po porodu obětovala Otci nebeskému svého Syna v Chrámě a jak Ho stařec Simeon přijal do náručí.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

5. V pátém radostném tajemství budeme uvažovat, jak Blahoslavená Panna Maria našla svého Syna třetího dne v Chrámě, kde hovořil s učiteli a bylo Mu tehdy 12 let.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

Bolestná tajemství

1. V prvním bolestném tajemství budeme uvažovat, jak se náš Pán Ježíš Kristus modlil ke svému nebeskému Otci a potil se krvavým potem v Olivové zahradě.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

2. V druhém bolestném tajemství budeme uvažovat, jak byl náš Pán Ježíš Kristus přivázán ke kamennému sloupu a nemilosrdně bičován na dvoře Pilátově.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

3. Ve třetím bolestném tajemství budeme uvažovat jak byl náš Pán Ježíš Kristus korunován trnovou korunou.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

4. Ve čtvrtém bolestném tajemství budeme uvažovat, jak byl náš Pán Ježíš Kristus odsouzen na smrt a pak nesl na svých ramennou na horu Kalvárii přetěžký kříž.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

5. V pátém bolestném tajemství budeme uvažovat, jak náš Pán Ježíš Kristus byl přibit na tvrdý kříž mezi dva lotry a jeho bolestná Matka Maria na něj hleděla.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

Slavná tajemství

1. V prvním slavném tajemství budeme uvažovat, jak náš Pán Ježíš Kristus třetí den po svých mukách a smrti slavně vstal z mrtvých, aby již nikdy nezemřel.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

2. V druhém slavném tajemství budeme uvažovat, jak náš Pán Ježíš Kristus čtyřicátý den po svém Zmrtvýchvstání vystoupil na nebesa a sedí po pravici Otce Nebeského.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

3. Ve třetím slavném tajemství budeme uvažovat, jak náš Pán Ježíš Kristus seslal Ducha Svatého na apoštoly v podobě ohnivých jazyků.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

4. Ve čtvrtém slavném tajemství budeme uvažovat, jak Blahoslavená Panna Maria zesnula pro tento svět a jak byla s duší a tělem vzata na nebe.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

5. V pátém slavném tajemství budeme uvažovat, jak Blahoslavená Panna Maria byla korunována Nejsvětější Trojicí za Královnu nebe a země, a budeme uvažovat o rajských radostech všech svatých.

1x Otče náš... 10x Zdrávas Maria... 1x Sláva Otci

Mariánské litanie

Pane, smiluj se 2x

Kriste, smiluj se 2x

Pane, smiluj se 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi!

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože, Duchu Svatý,

Bože, v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás!

Svatá Boží Rodičko,

Svatá Panno panen,

Matko Kristova,

Matko Církve,

Matko Božské milosti,

Matko nejčistší,

Matko nejcudnější,

Matko neporušená,

Matko neposkvrněná,

Matko láskyhodná,

Matko obdivuhodná,

Matko dobré rady,

Matko Stvořitelova,

Matko Spasitelova,

Panno nejmoudřejší,

Panno úctyhodná,

Panno chvályhodná,

Panno mocná,

Panno dobrotivá,

Panno věrná,

Zrcadlo spravedlnosti,

Trůne moudrosti,

Příčino naší radosti,

Stánku Ducha Svatého,

Stánku vyvolený,

Stánku zbožnosti,

Růže tajemná,

Věži Davidova,

Věži z kosti slonové,

Dome zlatý,

Archo úmluvy,

Bráno nebeská,

Hvězdo jitřní,

Uzdravení nemocných,

Útočiště hříšníků,

Těšitelko zarmoucených,

Pomocnice křesťanů,

Královno andělů,

Královno patriarchů,

Královno proroků,

Královno apoštolů,

Královno mučedníků,

Královno vyznavačů,

Královno panen,

Královno všech svatých,

Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného,

Královno nanebevzatá,

Královno posvátného růžence,

Královno rodin,

Královno míru,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Skrze Krista, našeho Pána,

Amen.

Matce míru (Medžugorská hymna)

1. Přicházíme, Matko drahá,

ze všech končin této Země,

přinášíme Ti své nářky,

břemena a přání svoje.

REF:

Pohleď na nás a utěš nás,

svoje ruce polož na nás!

Svému Synu doporučuj,

Matko Míru, pros vždy za nás!

2. Celá Církev hledí na Tě

jak na hvězdu svojí spásy.

Očisti nás, obejmi nás,

prosíme Tě všemi hlasy!

REF.

3. Bijakovići Tvé malé,

Medžugorje veškeré s ním,

rozšiřuje Tvoji slávu,

oslavuje jméno Tvoje.

REF.

4. Za Tvou lásku, Matko drahá,

kterou zde na nás vyléváš,

slibujeme Ti upřímně,

že se v životě zlepšíme.

REF.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]