Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2007

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2007

Dejte Písmo svaté na viditelné místo


 

Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2007

Drahé děti! Dejte Písmo svaté na viditelné místo ve své rodině a čtěte je. Tak poznáte modlitbu srdcem a vaše myšlenky budou v Bohu. Nezapomeňte, že jste pomíjející jako květ na poli, který je vidět zdálky, ale v okamžiku zmizí. Dítka, zanechejte znamení dobroty a lásky, kdekoli procházíte a Bůh vám požehná hojností svého požehnání. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria miluje a nepřestává svoje děti volat k životu s Bohem. To dělá i tímto svým poselstvím, které začíná slovy: „Dávejte Písmo svaté na viditelné místo ve své rodině a čtěte ho.“ Tato mateřská slova jsou nám známá z jejích dřívějších poselství, ve kterých nás vyzývala k četbě Písma svatého.

Tak už v lednu minulého roku Maria říká: „Nezapomínejte, dítka, číst Písmo svaté. Dejte je na viditelné místo a svědčte svým životem, že věříte a žijete Slovo Boží. V poselství z 25. června 1991 nám Maria říká: „Dítka, modlete se a čtěte Písmo svaté, abyste skrze Písmo svaté odhalili poselství pro vás skrze moje příchody.“ V poselství z 25. srpna 1993: „Drahé děti, čtěte Písmo svaté, žijte je a modlete se, abyste pochopili znamení tohoto času.“ V poselství z 25. srpna 1986: „Dejte, dítka, Písmo svaté ve své rodině na viditelné místo a čtěte je a žijte.“ V roce 1999 nám 25. ledna říká: „Dejte Písmo svaté na viditelné místo ve své rodině. Čtěte je, uvažujte nad ním a učte se, jak Bůh miluje svůj lid. Jeho láska se projevuje v dnešní době, protože vám posílá mne, abych vás pozvala na cestu spásy.“ V měsíci září 1999 říká: „Vyzývám vás, ať četbou Písma svatého obnovíte modlitbu ve svých rodinách a prožíváte radost při setkání s Bohem, který nekonečně miluje svoje stvoření.“

Tolikrát nám ve svých mateřských poselstvích Panna Maria říkala a potvrdila: „Drahé děti, žijte moje poselství a uvádějte do života každé slovo, které vám dávám. Ať jsou pro vás drahocenná, protože přicházejí z nebe. Drahé děti, žijte radostně poselství evangelia, které opakuji po dobu co jsem s vámi.“

Možná někde v nitru očekáváme, že nám Panna Maria vysvětlí ještě více, vyloží a ujasní svoje poselství. Ale poselství Panny Marie nám nedávají hotové recepty na štěstí. Ona přišla usměrnit náš pohled ke Kristu, který je jediný náš Spasitel a cíl života. Abychom mohli kráčet cestou obrácení a spásy k tomu nám Ona pomáhá svojí přítomností, svými výzvami a láskou. Ona nám nepřichází vyprávět pohádky, hrát si s námi a bavit nás. Přišla nás pozvat k pravdě, ke světlu a náročnosti Slova Božího. Vybízí nás, abychom četli a žili Písmo svaté, abychom objevili životní sílu Slova Božího, která k nám mluví. To Duch svatý inspiroval Písmo svaté a proto Písmo svaté vydechuje Duchem svatým. To objevujeme při četbě Písma svatého, které nás podněcuje a povzbuzuje naši vůli k dobrému, osvětluje naši mysl i city našeho srdce. Svatý Řehoř Veliký se ptal: „S čím je možné srovnávat slova Písma svatého?“ A odpověděl: „Podobá se křesadlu, křemenu, který je chladný, když ho držíme v ruce, ale když o něj udeříme železem, srší ze sebe jiskry a zapálí oheň. Slova Písma zůstávají chladná, když je bereme doslovně, ale jestli se jich někdo pozorně dotýká uchvácen Duchem svatým, vychází z nich mystický oheň.“

Jenom, když se opíráme o pravdu Božího slova, odhalíme pomíjejícnost svého života a jistotu slov Ježíšových: „Nebe a země pominou, ale slova má nepominou“. (Mt 24, 35) Poslechněme Pannu Marii pro náš život a pro naše dobro.

Fra Danko Perutina
Medžugorje, 26.1.2007


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]