Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Artykuły a Nowośći » Objawienie "Osobiste" i Medjugorje » Ukazania i Widzenia Medjugorskie - Objawienie "Osobiste" i Medjugorje

Objawienie "Osobiste" i Medjugorje

Other languages: English, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
Content of the article
  1. Objawienie "Osobiste" i Medjugorje
  2. Ukazania i Widzenia Medjugorskie
  3. Cuda
  4. Zdanie Koscioa na Temat Wydarzen Medjugorskich

Ukazania i Widzenia Medjugorskie

Juź od 24 czerwca 1981 roku do dzisiaj sześcioro widzcych w Medjugorju - Ivanka Ivanković-Elez, Mirjana Dragicević-Soldo, Vicka Ivanković, Marija Pavlović-Lunetti, Ivan Dragicević i Jakov Colo - twierdzą zgodnie, źe ukazuje im się Matka Boska. Widzą Ją do dzisiaj codziennie wszyscy, poza Ivanką i Mirjaną, którym ukazuje się tylko raz do roku - Ivance na rocznice ukazania, a Mirjanie na jej urodziny. Juź od samego początku ukazañ usiłuje się na rozmaite sposoby dostarczyć potwierdzenie ich autentyczności. Poza niezachwianymi twierdzeniami widzących usiłowało się mniej lub więcej naukowo i teologicznie dojść do obiektywnych dowodów prawdziwości ukazañ. Owczesny reźym komunistyczny z powodów ideologicznych i ateistycznych zaprzeczył od razu famie o ukazaniu Matki Boskiej, próbował naprzód przy pomocy lekarzy w Citluku i Mostarze udowodnić, źe mówienie o ukazaniach to zwykła dzicinada i świadczenie chorych dzieci. Kiedy lekarze stwierdzili, źe dzieci są całkiem zdrowe, komuniści powołali dwunastoosobową komisję złoźoną z lekarzy i psychiatrów, którą po prostu zobowiązali do ogłoszenia, źe dzieci są chore. Jest znamienne, źe mimo nacisku członkowie komisji tego nie zrobili, bo było oczywiste źe dzieci są zdrowe.

Po tym następowały inne liczne oficjalne i nieoficjalne komisje, które z większą dozą uczciwości usiłowały dojść do prawdy o ukazaniu. Wyjątkiem są dwie komisje powołane przez miejscowego biskupa, Pawła Zanicia. Nie źądał on od tych komisji zbadania fenomenu medjugorskiego, a tylko potwierdzenia jego negatywnej oceny, która nie miała źadnego oparcia w ukazaniach. Aźeby zapewnił sobie "rezultat" śledztwa mianował sam siebie przewodniczącym komisji i zobowiązał pozostałych do myślenia i mówienia tego samego, co i on w sposób nieuzasadniony myślał i mówił. Inni, w przeciwieñstwie do biskupa Zanicia i jego komisji, fachowo wypytywali widzących i badali wydarzenia w Medjugorju. Poniewaź Kongregacja Religijna z kard. Josipem Ratzingerem na czele odrzuciła "rezultaty" komisji biskupa Zanicia jako niefachowe i bezpodstawne, zarządziła aby Konferencja Biskupia Jugosławii powołała swoją komisję, która powaźniej zajmie się ukazaniami medjugorskimi. Chociaź i ta komisja nie badała powaźniej wspomnianych ukazañ, to jednak zachowywała się wobec nich bardziej powaźnie. Nie stwierdziła przynajmniej, źe ukazania nie są autentyczne, lecz znalazła salomonowe rozwiązanie i oświadczyła, źe nie czas jeszcze aby dojść do prawdziwych dowodów nadnaturalności ukazañ. Takie stanowisko przyjęła takźe i KBJ, która zmuszona jednak była z powodu coraz powszechniejszego przekonania w autentyczność ukazañ, a szczególnie z powodu wyjątkowych darów duchowych w całym świecie, związanych z ukazaniami, uznać Medjugorje za sanktuarium i sama przejąć większą troskę o prawidłowe odbywanie poboźności i zadawalanie potrzeb duchowych pielgrzymów w Medjugorju.

Ale najkompetentniej i najbardziej fachowo badała ukazania medjugorskie międzynarodowa francusko - włoska komisja naukowo - teologiczna "o nadzwyczajnych wydarzeniach mających miejsce w Medjugorju". Zespół 17 renomowanych przyrodników, lekarzy, psychiatrów i teologów doszedł 14 stycznia 1986 roku w Paini koło Mediolanu w swych badaniach do 12-to punktowego wniosku.

1. Na podstawie badañ psychologicznych widzących moźna u wszystkich razem i pojedyñczo z pewnością wykluczyć złudzenie i oszustwo.

2. Na podstawie badañ lekarskich, testów, obserwacji klinicznych itd..., moźna u wszystkich widzących i pojedyñczo wykluczyć halucynacje patologiczne.

3. Na podstawie wyników powyźszych badañ moźna u wszystkich razem i pojedyñczo wykluczyć czysto naturalne wyjaśnienie tych zjawisk.

4. Na podstawie informacji i obserwacji, które moźna udokumentować, moźna u wszystkich razem i poszczególnych widzących wykluczyć, źe s to zjawiska rzędu nadprzyrodzonych, to jest pod wpływem diabła.

5. Na podstawie informacji i obserwacji, które moźna udokumentować, istnieje zgodność między tymi zjawiskami i zjawiskami opisywanymi zwykle w teologii mistycznej.

6. Na podstawie informacji i obserwacji, które moźna udokumentować, moźna mówić o rozwoju duchowym i rozwoju kondycji teologicznej i moralnej widzcych, od pocztku tych zjawisk po dzieñ dzisiejszy.

7. Na podstawie informacji i obserwacji, które moźna udokumentować, moźna wykluczyć uczenie lub postawy widzących, które byłyby w wyraŻnej sprzeczności z wiarą chrześcijañską lub moralnością.

8. Na podstawie informacji albo obserwacji, które moźna udokumentować, moźna mówić o dobrych owocach duchowych na ludności wcigniętej w nadnaturalne działanie tych zjawisk i skłonnej im.

9. Od ponad czterech latach działają i rozmaite ruchy zrodzone w Medjugorju. Dzięki powyźszym stwierdzeniom wpływają one na Lud Boźy w doskonałej zgodności z nauczaniem chrześcijañskim i moralnością.

10. Po ponad czterech latach moźna mówić o trwałych i pozytywnych owocach duchowych ruchów zrodzonych w Medjugorju.

11. Moźna stwierdzić, źe wszystkie dobre i duchowe przedsięwzięcia kościelne, będące w doskonałej zgodzie z autentycznym nauczaniem Kościoła, znajdują potwierdzenie w wydarzeniach w Medjugorju.

12. Moźna wobec tego stwierdzić, źe po dokładniejszym badaniu protagonistów, ich uczniów i faktów, nie tylko w obrębie lokalnym lecz i pod względem szerokiego oddŻwięku kościelnego, dla Kościoła korzystne jest uznanie nadnaturalnego pochodzenia zjawisk i ich celu.

Są to jak do tej pory najsumienniejsze i najkompletniejsze badania fenomenów Medjugorskich i dlatego jednocześnie najbardziej pozytywne co powiedziano naukowo - teologicznie.

Bardzo powaźne badania widzących podjęła takźe ekipa specjalistów francuskich z panem Henri Joyeux na czele. Posługując się najnowocześniejszą aparaturą i wiedzą badali oni reakcje wewnętrzne widzących przed, w czasie i po ukazaniu. Badano równieź synchronizację ich reakcji w oczach, uszach, sercu i mózgu. Wyniki badañ tej komisji były bardzo znaczce. Pokazały one, źe obiekt spostrzegania znajduje się poza widzącymi i źe wykluczone jest jakiekolwiek manipulowanie z zewnątrz, czy teź umowa między widzącymi. Rezultaty, łącznie z poszczególnymi encefalogramami i pozostałymi reakcjami są zebrane i opracowane w osobnej ksiąźce (H. Joyeux - R. Laurentin, Etudes medicales et scientifiques sur les apparitions de Medjugorje, Paryź 1986).

Rezultaty wspomnianej komisji potwierdziły wnioski komisji międzynarodowej i udowodniły ze swej strony, źe ukazania o których świadczą widzący, s fenomenem przekraczającym moźliwości obecnej nauki i wszystko wskazuje na jakiś inny wymiar wydarzeñ.

W związku z badaniami naukowymi ukazañ medjugorskich waźne jest przypomnieć, źe w całych dziejach ukazañ nigdy źadne nie było tak szczegółowo i ściśle naukowo zbadane, jak te w Medjugorju. Kiedy porówna się badania w Lourdes i Fatymie z tymi w Medjugorju, dochodzi się do wniosku, źe między nimi nie ma prawie źadnych cech wspólnych. Ani ówcześni widzący nie byli badani tak dokładnie, ani teź nie mogli być badani tak pewnie i z powodzeniem z powodu niźszego poziomu nauki i niedostatków ówczesnych urządzeñ pomocniczych. Poza tym bardzo waźne jest wspomnieć, źe w Lourdes była tylko jedna widząca, Bernadette Soubirous, w Fatymie troje, a w Medjugorju sześcioro. atwiej jest manipulować jednym widzącym niź kilkoma. Równieź potwierdzenie zbiorowe ma większą wagę od pojedyñczego. O samej Bernadecie lekarz powiedział, źe jest wtła psychicznie. U widzących w Medjugorju stwierdzono normalny stan zdrowia. Jeźeli dodamy do tego pozytywne cechy moralne, zgodność świadectw, nie pozostaje źadna powaźniejsza wątpliwość w nadnaturalność i zgodność z wiarą ukazañ o których świadczą widzący w Medjugorju.

Potwierdza to i treść orędzi Medjugorskich. Poza pięcioma głównymi orędziami, co do których wszyscy widzący są zgodni, Matka Boska, głównie za pośrednictwem Marii Pavlović, przekazywała teź specjalne orędzia przeznaczone dla świata. I chociaź narosły do objętości małej ksiąźki nie moźna znaleŻć w nich niczego, co choćby w najmniejszym stopniu było sprzeczne z nauczaniem i wiarą chrześcijañską. Przeciwnie, wraz z głównymi orędziami tworz prawdziwy skarbiec podręcznej i praktycznej teologii, której poziomu nie osignęłoby nawet 80% współczesnych duchownych. Jest to tym bardziej waźne dlatego, źe widząca Maria, jak i pozostali widzący, jest zupełnie przeciętną wierzącą, która nie mogła uczęszczać nawet na normalne lekcje religii, a co dopiero otrzymać wykształcenie praktyczno - teologiczne. Za nadzwyczajną treścią orędzi przemawia równieź podejrzenie biskupa i niektórych innych przeciwników Medjugorja, źe pisali je bracia zakonni. W ten sposób pośrednio potwierdzaj ich nadzwyczajność.

Następna : Cuda
 

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]