Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2013

"Drahé deti! Prinášam vám Kráľa pokoja, aby vám on dal svoj pokoj. Vy, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ovocie modlitby bude vidieť na tvárach ľudí, ktorí sa rozhodli pre Boha a jeho kráľovstvo. Ja so svojím Synom Ježišom vás všetkých žehnám požehnaním pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. december 2013 (Ročné)
2. január 2014 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou