Language 

Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos | Site Map  | About

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje Videos » Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. January 2013

Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. January 2013

Apparizione a Mirjana, 2 gennaio 2013

 


Medjugorje Message, January 2, 2013 - Apparitions to Mirjana

Dear children, with much love and patience I strive to make your hearts like unto mine. I strive, by my example, to teach you humility, wisdom and love because I need you; I cannot do without you my children. According to God’s will I am choosing you, by his strength I am strengthening you. Therefore, my children, do not be afraid to open your hearts to me. I will give them to my Son and in return, he will give you the gift of divine peace. You will carry it to all those whom you meet, you will witness God’s love with your life and you will give the gift of my Son through yourselves. Through reconciliation, fasting and prayer, I will lead you. Immeasurable is my love. Do not be afraid. My children, pray for the shepherds. May your lips be shut to every judgment, because do not forget that my Son has chosen them and only he has the right to judge. Thank you.

Messaggio di Medjugorje, 2 gennaio 2013 - Apparizione a Mirjana

Cari figli, con molto amore e pazienza, cerco di rendere i vostri cuori simili al mio Cuore. Cerco di insegnarvi, col mio esempio, l'umiltà, la sapienza e l'amore, perché ho bisogno di voi, non posso senza di voi, figli miei. Secondo la volontà di Dio vi scelgo, secondo la sua forza vi rinvigorisco. Perciò, figli miei, non abbiate paura di aprirmi i vostri cuori. Io li darò a mio Figlio ed Egli, in cambio, vi donerà la pace divina. Voi lo porterete a tutti coloro che incontrate, testimonierete l'amore di Dio con la vita e, tramite voi stessi, donerete mio Figlio. Attraverso la riconciliazione, il digiuno e la preghiera, io vi guiderò. Immenso è il mio amore. Non abbiate paura! Figli miei, pregate per i pastori. Che le vostre labbra siano chiuse ad ogni condanna, perché non dimenticate: mio Figlio li ha scelti, e solo Lui ha il diritto di giudicare. Vi ringrazio.

Poruka, 2. siječanj 2013. - Poruka preko vidjelice Mirjane

Draga djeco, s mnogo ljubavi i strpljenja nastojim vaša srca učiniti po mome srcu. Nastojim vas svojim primjerom naučiti poniznosti, mudrosti i ljubavi, jer trebam vas, ne mogu bez vas, djeco moja. Po Božjoj volji vas izabirem, po Njegovoj snazi vas jačam. Zato djeco moja, ne bojte se otvoriti mi vaša srca, ja ću ih dati mome Sinu, a on će vam zauzvrat darivati božanski mir. Vi ćete ga nositi svima koje srećete, ljubav Božju životom ćete svjedočiti, a moga ćete Sina kroz sebe darivati. Po pomirenju, postu i molitvi ja ću vas voditi. Neizmjerna je moja ljubav, ne bojte se. Djeco moja, molite za pastire, neka vaša usta budu zatvorena za svaku osudu, jer ne zaboravite moj Sin ih je izabrao i samo on ima pravo suditi. Hvala vam. Gospa je je blagoslovila sve nazočne sve nabožne predmete.

Mensaje, 2 de enero de 2013 - Aparición a Mirjana

Queridos hijos, con mucho amor y paciencia procuro hacer que sus corazones sean como mi Corazón. Con mi ejemplo, procuro enseñarles la humildad, la sabiduría y el amor, porque los necesito; no puedo sin ustedes, hijos míos. Por la voluntad de Dios los elijo y por su fuerza los fortalezco. Por lo tanto, hijos míos, no tengan miedo de abrirme sus corazones, Yo los entregaré a mi Hijo y Él, a cambio, les concederá la paz divina que ustedes llevarán a todos los que encuentren; testimoniarán el amor de Dios con la vida y darán a mi Hijo por medio de ustedes. Por medio de la reconciliación, el ayuno y la oración, Yo los guiaré. Inmenso es mi amor, ¡no teman! Hijos míos, oren por los pastores. Que su boca permanezca cerrada frente a toda condena, porque no olviden: mi Hijo los ha elegido, y solamente Él tiene el derecho de juzgar. ¡Les agradezco!

Mensagem, 2013.g. 2. janeiro - Mensagem dada a vidente Mirjana

Queridos filhos, com muito amor e paciência, procuro fazer os seus corações semelhantes ao Meu Coração. Procuro, com o Meu exemplo, ensiná-los a humildade, a sabedoria e o amor, porque Eu preciso de vocês, não posso fazer sem vocês, Meus filhos. Segundo a vontade de Deus Eu estou escolhendo vocês, pela a sua força Eu estou fortalecendo vocês. Portanto, filhos Meus, não tenham medo de abrirem os seus corações para Mim. Eu os darei ao Meu Filho e Ele, em troca, os dará a paz divina. Vocês a levarão a todos aqueles a quem encontrarem, testemunharão o amor de Deus com as suas vidas e, vocês estarão dando o dom do Meu Filho através de vocês mesmos. Através da confissão, do jejum e da oração, Eu os guiarei. Sem medida é o Meu amor. Não tenham medo! Meus filhos, rezem pelos sacerdotes. Que os seus lábios estejam fechados para toda a condenação, porque não se esqueçam: o Meu Filho os escolheu, e somente Ele tem o direito de julgar. Obrigada.

Botschaft, 2. Januar 2013 - Botschaft an die Seherin Mirjana

Liebe Kinder! Mit viel Liebe und Geduld versuchen ich, eure Herzen nach meinem Herzen zu gestalten. Mit meinem Beispiel versuche ich, euch Demut, Weisheit und Liebe zu lehren, weil ich euch brauche; ich kann nicht ohne euch, meine Kinder. Durch den Willen Gottes erwähle ich euch, durch Seine Kraft stärkt ich euch. Deshalb, meine Kinder, fürchtet euch nicht, mir eure Herzen zu öffne. Ich werde sie meinem Sohn geben, Er hingegen wird euch den göttlichen Frieden schenken. Ihr werdet ihn zu allen tragen, denen ihr begegnet; die Liebe Gottes werdet ihr mit dem Leben bezeugen, meinen Sohn aber werdet ihr durch euch selbst verschenken. Durch die Versöhnung, das Fasten und das Gebet werde ich euch führen. Unermesslich ist meine Liebe. Fürchtet euch nicht. Meine Kinder, betet für die Hirten. Möge euer Mund vor jedem Urteil verschlossen sein, denn vergesst nicht, mein Sohn hat sie erwählt, und nur Er hat das Recht zu urteilen. Ich danke euch.

Message, 2. janvier 2013 - L'apparition à Mirjana

Chers enfants ! Avec beaucoup d'amour et de patience, je tâche de rendre vos coeurs semblables au mien. Je tâche, par mon exemple, de vous enseigner l'humilité, la sagesse et l'amour, car j'ai besoin de vous. Je ne peux pas sans vous, mes enfants. De par la volonté de Dieu, je vous choisis. Par sa force, je vous fortifie. C'est pourquoi, mes enfants, n'ayez pas peur de m'ouvrir vos coeurs ! Moi je les donnerai à mon Fils et lui, en échange, vous donnera la paix divine. Vous la porterez à tous ceux que vous rencontrerez. Vous témoignerez de l'amour de Dieu par votre vie, et par vous-mêmes, vous donnerez mon Fils. A travers la réconciliation, le jeûne et la prière, je vous guiderai. Mon amour est incommensurable. N'ayez pas peur ! Mes enfants, priez pour les bergers ! Que vos bouches soient fermées à tout jugement car n'oubliez pas que mon Fils les a choisis. Lui seul a le droit de juger. Je vous remercie!

Orędzie iz Medziugorje, 2. styczeń 2013r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, z wielką miłością i cierpliwością staram się uczynić serca wasze według serca mego. Staram się poprzez własny przykład nauczyć was pokory, mądrości i miłości, ponieważ was potrzebuję drogie dzieci i nic bez was uczynić nie mogę. Wybieram was zgodnie z wolą Bożą i Jego mocą was umacniam. Dlatego, drogie dzieci, nie bójcie się otworzyć serc waszych przede mną, bo ja oddam je mojemu Synowi, by w zamian obdarzył was Bożym pokojem. Będziecie go nieść każdemu kogo spotkacie, będziecie świadczyć o pokoju Bożym swoim życiem, a poprzez siebie będziecie drugich obdarzać moim Synem. Będę was prowadzić drogą pojednania, postu i modlitwy. Moja miłość nie ma granic, nie bójcie się. Moje dzieci, módlcie się za pasterzy, nie wypowiadajcie żadnych sądów, gdyż nie zapominajcie, że to mój Syn ich wybrał i tylko On ma prawo osądzać. Dziękuję wam.
Matka Boża pobłogosławiła obecnych i przyniesione dewocjonalia.

Posolstvo, Medžugorie, 2. január 2013 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

Drahé deti, s veľkou láskou a trpezlivosťou sa usilujem pretvoriť vaše srdcia podľa svojho srdca. Usilujem sa vás svojím príkladom naučiť pokore, múdrosti a láske, pretože vás potrebujem, Nemôžem bez vás, deti moje. Vyberám si vás podľa Božej vôle, jeho mocou vás posilňujem. Preto, deti moje, nebojte sa otvoriť mi svoje srdcia. Dám ich svojmu Synovi, a on vám za to daruje Boží pokoj. Budete ho nosiť všetkým, ktorých stretnete, životom budete dosvedčovať Božiu lásku, a skrze seba darujete môjho Syna. Prostredníctvom zmierenia, pôstu a modlitby vás povediem. Moja láska ju nesmierna. Nebojte sa. Deti moje, modlite sa za pastierov. Nech sú vaše ústa zatvorené pre každé odsúdenie, pretože, nezabudnite, môj Syn si ich vybral a iba on má právo súdiť. Ďakujem vám.

Poselství z Medžugorje, 2. ledna 2013 - Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

Drahé děti, s velikou láskou a trpělivostí se snažím vaše srdce učinit podle mého srdce. Snažím se vás svým příkladem naučit pokoře, moudrosti a lásce, protože vás potřebuji, nemohu bez vás, děti moje. Podle vůle Boží si vás vyvoluji, jeho silou vás posiluji. Proto, děti moje, nebojte se mi otevřít svá srdce. Já je dám svému Synu a On vám na oplátku dá Božský mír. Vy ho ponesete všem, se kterými se setkáte, o lásce Boží budete svým životem svědčit a mého Syna budete skrze sebe dávat. Skrze usmíření, půst a modlitbu vás já povedu. Nesmírná je moje láska. Nebojte se. Děti moje, modlete se za pastýře. Ať vaše ústa jsou zavřená před jakýmkoli odsuzováním, protože nezapomeňte, můj Syn je vyvolil a jenom On má právo je soudit. Děkuji vám.
 

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles  | Pictures & Photos  | Medjugorje Videos