Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. února 2013

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. února 2013

S Pannou Marií ke svatosti


 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2013

Drahé děti! I dnes vás vybízím k modlitbě. Hřích vás táhne k pozemským věcem, a já jsem přišla abych vás vedla ke svatosti a Božím věcem, a vy bojujete a svoji energii ztrácíte v boji s dobrem a zlem, které je ve vás. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, až se vám modlitba stane radostí a váš život se stane jednoduchou cestou k Bohu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Víra není souhlas našeho rozumu s nějakými pravdami, ale je to setkání s Osobou, to je vstoupení do živého vztahu s Bohem, což předpokládá vyjití ze sebe samých.

Prožíváme rok, který papež Benedikt XVI. prohlásil Rokem víry. Jak on sám zdůrazňuje, zahájení roku víry a nové evangelizace není kvůli výročí II. Vatikánského koncilu, ale proto, že je cítit ještě větší potřebu, dnes více než před padesáti roky, po zdůraznění významu víry a vydávání svědectví o kráse a radosti toho, že patříme Kristu. Papež mluví o stále větším duchovním zpustošení, které se šíří v srdcích lidí. Mluví o zapomnění na Boha, které dnes převládá, a o stále větším vzdalování se víry od života. Převládá nedostatečné poznání vlastní víry. A to, co člověk nepoznává, nemůže si ani zamilovat. Přes všechno toto negativní v člověku, nemůže vymizet základní potřeba, aby si zodpověděl otázku konečného smyslu vlastního života. V člověku zůstává neustálá žízeň po Bohu. To je žízeň, kterou nikdo a nic nemůže naplnit, jedině Bůh.

V té duchovní poušti, která se stále více šíří v srdcích lidí, Medžugorje již téměř třicetdva roky působí jako duchovní oáza, ve které věřící nacházejí světlo pro svoji cestu ve svatosti. Mateřský hlas Královny Míru, tiše a vytrvale volá a vyzývá svoje děti. Slyší ji ti, kteří ji chtějí slyšet. Není možné růst na cestě svatosti bez daru víry. I když je víra dar Boží, je třeba ji pěstovat, chránit a podporovat. Bůh víru dává zdarma těm, kteří jsou ji ochotní přijmout. Bůh se nikdy nevnucuje, ale dává se. Bez víry Kristus nemůže přebývat v našich srdcích. Jen skrze víru se Kristus stává „silou Boží“ v našich životech. Jedině skrze víru přijímáme Krista a jeho Církev jako naši cestu, život a spásu. Bez víry zůstaneme křesťany bez života v sobě, tj. jen podle jména. Víra není souhlas našeho rozumu s nějakými pravdami, ale je to setkání s Osobou, to je vstoupení do živého vztahu s Bohem, což předpokládá vyjití ze sebe samých.

Na té cestě víry Bůh nám posílá a daruje Matku svého Syna. V jejích zjeveních a v její blízkosti poznáváme Boží starost. Vidíme, jak Bohu záleží na nás a na naší spáse. V jejích slovech dětské srdce poznává slova své nebeské Matky. „Drahé děti, i dnes jsem s vámi a v modlitbě, aby vám Bůh dal ještě silnější víru. Dítka, vaša víra je malá a nejste si ani vědomi nakolik přesto nejste ochotni žádat od Boha dar víry. Já jsem s vámi a neustále se přimlouvám před Bohem za vás všechny, aby vaše víra byla stále živá a radostná a v lásce Boží. Dosvědčujte, dítka, svým životem víru a modlete se, aby víra den po dni rostla ve vašich srdcích.“

V člověku je základní potřeba víry a důvěry. Není možné být lidmi bez darování a přijímání důvěry. Jak říká Julia Kristeva, existuje „nevýslovná potřeba věřit” v každého, opravdu každého člověka. Bůh je základ víry a důvěry i v člověka. On je základ důvěry a naděje v lepší budoucnost i věčnost člověka, naděje lidských dějin i vlastní budoucnosti.

Na cestě k Bohu nám pomáhá Panna Maria svojí přítomností i povzbuzujícími slovy. Proto nás volá k modlitbě. Modlitba a víra nejsou oddělené skutečnosti. Modlitba úzce souvisí se skutečností víry. Víra je lnutí ke Kristu a svěřování sebe sama Jemu, a modlitba je zasvěcování se Kristu, aby nás On přijal a proměnil. Víra je uznávání vlastní bezmocnosti a očekávání všeho od Boha, a modlitba je existenciální postoj před Bohem ve které On naši prázdnotu naplňuje silou Ducha Svatého. Modlitba je projev vážnosti i aktualizace naší víry v Boha. Bez modlitby zůstaneme prázdní a nemáme co dát druhým. Jenom tím, co od Boha přijmeme, tím můžeme i druhé nasytit.

Modlitba

O, Neposkvrněná Panno, nejněžnější Matko, Ti jsi plná radosti, protože nám Ježíš daruje svůj život a nekonečné poklady svého božství. O, Maria, jak tě nemilovat a nevelebit pro tvoji velikou lásku k nám? Ty nás máš opravdu ráda, jako nás má rád i Ježíš. Mít rád znamená darovat všechno i sebe samého. Ty jsi se vydala úplně pro naši spásu. Spasitel poznával tajemství tvého mateřského srdce a nekonečnou tvoji něžnost. Umírající Ježíš před svým posledním výdechem svěřuje nás tobě, útočišti hříšníků. O, Maria, ty pod křížem stojíš vzpřímená, jako kněz na oltáři obětuješ za nás sladkého Emanuela, Boha s námi, tvého milovaného Ježíše. O, Královno mučedníků a naděje naše, milujeme tě a velebíme tě na věky věků. Amen.

fra Ljubo Kurtović


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]