Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2012

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2012

Otevřete se svaté zpovědi


 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2012

Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás všechny vybízím, abyste obnovily modlitbu. Otevřete se svaté zpovědi, aby každý z vás přijal celým srdcem moji výzvu. Já jsem s vámi a chráním vás od zkázy hříchu, ale vy se musíte otevřít cestě obrácení a svatosti, aby vaše srdce hořelo z lásky k Bohu. Dejte mu čas a On se vám daruje, a tak ve vůli Boží odhalíte lásku a radost života. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Svátost zpovědi nebo obrácení nás uzdravuje silou božské milosti. Ježíš se nám v této svátosti dává a přichází nám vstříct jako nebesský lékař, který na sebe přijímá břemeno našich hříchů.

Před námi je liturgické období adventní ve kterém očekáváme Ježíšův příchod. Jaké bude naše setkání s Ježíšem závisí zejména na naší přípravě a otevřenosti pro naše setkání. Proto je důležité co očekáváme od toho setkání a jací jdeme vstříct Ježíšovi. Panně Marii na tom velmi záleží, aby nás povzbudila a připravila na spasitelné setkání s Pánem. Ona v nás chce probudit touhu po Bohu, který přišel, aby nás jako první vyhledal.

Panna Maria nás ve svých poselstvích nekárá, nezastrašuje ani neukazuje prstem na naše hříchy. Ona jako Matka má důvěru ke svým dětem. Často jsou její poselství téměř stejná, opakuje se, protože ví, že se často snadněji pochopí co se nesmí než to, co se může a co se má dělat. Proto nám její poselství otevírají cestu ke světlu, svobodě, lásce a radosti. Poselství Panny Marie nejsou zaměřené na hledání našich hříchů ani nás nechtějí zastrašit.

Panna Maria nepřichází soudit, ale vést nás cestou, která vede k Ježíšovi Spasiteli. Svými mateřskými slovy, která jsou naplněná světlem nás chce nalést v temnotě. A když k nám Ona mluví o zkáze hříchu nabízí nám spásu, a to je cesta obrácení a svatosti.

Obrácení není jen opuštění zla a hříchu, ale je to vyzvání, abychom každodenně odkrývali nové v sobě, v druhých i v Bohu. Základem a podmínkou našeho obrácení je Boží láska. Bůh se k nám neustále obrací, proto je možné i naše obrácení se k Němu. On se k nám obrací, protože nás miluje a očekává naší odpověď v lásce. Ten, kdo miluje touží po blízkosti milovaného. Ten, kdo miluje nespí, proto je možné i naše obrácení se k Němu. On se k nám obrací, protože nás miluje a očekává naší odpověď v lásce. Ten, kdo miluje touží po blízkosti milovaného. Ten, kdo miluje nespí a nedříme, ale je v neustálém hledání a odhalování nového. Bůh i když se opakuje není monotonní a nudný, protože je nesmírná dobrota a láska. Jenom láska nikdy nemůže být nudná.

To co ubírá radost našemu životu není utrpení, ale hřích, sobeckost, žádostivost. V současné době není populární mluvit o hříchu. To slovo se nahrazuje množstvím jiných slov jako: slabost, chyba, sklon. Hřích je duchovní skutečnost, která nás uvádí do vztahu s Bohem a pak i s člověkem. Hřích je nedostatek. Je to nedostatek dobrého, krásného a pravdivého, co dává plnost a smysl člověku. Hřích a vina jsou skutečnosti, které přebývají v člověku, ne mimo něj. V sobě cítíme neschopnost k tomu, abychom byli dobří. Tu skutečnost vyznává i svatý Pavel: „Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. (Řim 7, 18 sl.). Vnitřní postoj nemohoucnosti a přání, abychom se toho osvobodili, vytváří spor, který vede k hledání pomoci vysvobození: „Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?“ (Řim 7, 24).

Svátost smíření, kterou nám dává Církev a ke které nás volá Panna Maria, nám dává odpuštění, milost a sílu k novému začátku. Svátost smíření nebo obrácení nás uzdravuje silou božské milosti. Ježíš se nám v této svátosti dává a vychází nám vstříct jako nebeský lékař, který na sebe přebírá břemeno našich hříchů.

Vyplatí se pracovat na vlastním srdci, protože jenom to dává člověku štěstí. Pracovat na vlastním srdci - ne jenom že v něm hledáme negativnosti, ale ochotu a rozhodnost k novým krokům ke svobodě, dobrotě a lásce. Neříkejme i o tomto Mariině poselství, že v něm není nic nového, jak jsme to již mnohokrát slyšeli. Její poselství je nový důkaz Boží lásky a milosti k nám, jejím milovaným dětem. Poslouchejme a vezměme si k srdci slova naší nebeské Matky, abychom odhalili lásku a radost života.

Modlitba

Zdravím Tě, Panno požehnaná, která jsi překonala zlo, snoubenko Nejvyššího a Matko nejdražšího Beránka. Ty, která kraluješ na nebi, spas zemi. K Tobě se utíkají lidé a démoni se Tě bojí. Ty jsi královna andělů, po staletí jsi výraz důvěry v Boha, jsi místem spočinutí Králů a trůnem božství. Ty jsi hvězda, která září na Východě a rozptyluje temnoty západu,vhězda jsi, která ohlašuje východ slunce a počátek dne, který nezná noci. Ty jsi zrodila onoho, který rodí nás; Ty jsi plná důvěry jako matka, která plní svoji povinnost, usmiřuje lidi s Bohem. (Řeholník Petar, opat z Clunye, zemřel 1156.)

napsal: fra Ljubo Kurtović , 28.11.2012

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]