Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. října 2012

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. října 2012

Výzva ke svatosti a životu v milosti


 

Poselství z Medžugorje, 25. října 2012

Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se modlily na moje úmysly. Obnovte půst a modlitbu, protože satan je chytrý a přitahuje mnoho srdcí k hříchu a záhubě. Já vás volám, dítka, ke svatosti a abyste žili v milosti. Klanějte se mému Synu, aby vás On naplnil svým mírem a láskou po kterých žízníte. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Právě nás Panna Maria v této duchovní poušti vede k oáze života a povzbuzuje nás, abychom se chopili ověřených prostředků, které zná křesťanská tradice. To jsou modlitba a půst.

Blahoslavená Panna Maria v poselství z minulého měsíce září nás volala k modlitbě vděčnosti při pohledu na všechno dobré, co jsme od Boha dostali. Vděčné srdce je to, které není slepé, ale vidí a poznává ve všem stvořeném Boží dobrotu a lásku. Stvořený svět k nám mluví o Nejvyšším, který nás stvořil pro věčnost a plnost života, kterou nám On jediný může dát. Vlastní srdce nemůžeme oklamat ani naplnit prázdnostmi, které nás nechávají ještě prázdnějšími a zotročenějšími. Naše srdce neoklamatelně zná, kdo je jeho tvůrce.

Podivuhodný Otec nebeský ve své lásce a trpělivosti k nám přes jedenatřicet roků v naší době mluví a volá nás prostřednictvím Matky svého Syna Ježíše k obrácení a novému životu ve svatosti a milosti. Pán zůstává věrný svým slibům. Jeho slibem je, že nás nenechá jako sirotky a že zůstane s námi po všechny dny až do konce světa. Mariánská zjevení v těchto našich dnech jsou potvrzením těchto Ježíšových slov. Zjevení Panny Marie jsou také „hlasem volajícím na poušti“ a volá nás k obrácení, jako Jan Křtitel ve své době.

Papež Benedikt XVI., při příležitosti zahájení roku víry řekl: „Uplynulá desetiletí viděla pokračující duchovní „zpustošení“. V koncilní době již bylo možné z několika tradičních stránek historie vyčíst jaký by život nebo svět byl bez Boha, a nyní to každý den vidíme kolem sebe. Tato nicota se rozšířila, ale z počátku této pouště, této nicoty, znovu můžeme zakusit radost víry. V poušti odhalujeme hodnotu toho, co je nevyhnutelné pro život.“

A právě nás Panna Maria na této duchovní poušti vede k oáze života a povzbuzuje nás, abychom se chopili ověřených prostředků, které zná křesťanská tradice. To jsou modlitba a půst. Mnohokrát nás Panna Maria povzbuzovala a nyní znovu mluví, protože ví, že jsme od přirozenosti zapomětliví a snadno se oddáme lenosti a požitku. Proto je pro nás potřebné stále znovu využívat ty prostředky s kterými přicházíme a rosteme ve svatosti a milosti.

Lidská přirozenost je raněná hříchem. Satanova pokušení doléhají na naší lidskou slabost a zranitelnost. Přesto, že satan ztratil všechen svůj lesk uchoval si všechen svůj rozum a vychytralost. On je otec lži, nejvychytralejší svůdce. Ví, jak svést člověka a předvádí mu v nejkrásnějším světle všechny možné slasti: úspěch, bohatství, moc, čest, požitek, zisk... Když nám předvede nějaký klam, dbá na to, aby to bylo zapleteno do částečné pravdy, která to dělá přijatelné, aby nás tak svedl k hříchu.

Jak vykládá sv. Tomáš Akvinský, „a tak rozum upadá do klamu kvůli zdánlivé pravdě, jako se vůle nechává vést zlem pro zdánlivé dobro.“ Satan nemá přátele, ale jen otroky, které utlačuje potom co je svedl. Právě on je ten, který nás, potom co nás podvedl a svedl ke zlému, „ve dne v noci obviňuje před Bohem naším“ (Zj 12, 10b).

Bůh nás nenechává samotné a opuštěné. Nedopouští, abychom byli zkoušeni nad své síly. Každé pokušení a zlo můžeme překonat prostředky, které nám Panna Maria vkládá do rukou a přeje si, abychom je přijali srdcem a uvedli do života. Svatý Antonín Poustevník říká: „Viděl jsem všechny léčky, které nepřítel nakladl po celém světě a s povzdechem jsem řekl: "Bude někdo schopný se jim vyhnout?" Tehdy jsem zaslechl hlas, který mi odpovídal: "Pokora."“

Panna Maria, nepatrná služebnice Páně, nás může nejlépe poučovat o ctnosti pokory. Podílet se na její pokoře je nejlepší cestou, abychom jí poznali. Maria Bohorodička okusila nejdrahocenější dar, a tím je chtít se skrýt, zmizet lidem z očí, vytratit se do hluboké chudoby a pokory, a to je klanění Bohu. Právě ta pokora, ta prázdnota, v sobě obsahuje tajemství veškeré radosti, protože je plná Boha. Hledat tu prázdnotu je pravá zbožnost k Matce Boží. Najít jí znamená najít Marii. A být skryt v jejích hlubinách znamená být plný Boha, jako je Ho plná Ona, a podílet se na její misi, přinášet Ho všem lidem. Ať naše srdce zpívá píseň vděčnosti Marii, která je blažená, protože jsme všichni skrze její poslušnost přijali nadpřirozený život v milosti a svatosti.

Modleme se: Neposkvrněná Panno, přijmi moje ANO, které Pánu vyslovuji na jeho výzvu. Prosím Tě, abys je uchovala ve svém ANO, které bylo tak podivuhodně důsledné. Daruj mi onu radost i naději, kterou si přenesla na Alžbětu, když jsi stoupala do jejího chudého domku. Dej ať mne láska ke spáse duší učiní neúnavným misionářem, chudým ve vlastnictví věcí, ale křištálově čistým v citech a zcela svobodným, abych se opravdu dával druhým. Učiň mně pokorným a poslušným až do smrti na kříži, abych tak zůstal jedno s Ježíšem – Bohem, který sestoupil z Nebe proto, aby mne spasil.

O, Maria, tobě svěřuji všechny osoby se kterými jsem se kdy v životě setkal a se kterými se ještě setkám na cestě víry! Osviť nám cestu, zahřej nám srdce, veď nás do Otcovského domu a k oslavě nekonečné Lásky! Amen! (Angelo Comastri)

Napsal: fra Ljubo Kurtović

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]