Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. července 2012

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. července 2012

Buďte nositelé míru a dobroty


 

Poselství z Medžugorje, 25. července 2012

Drahé děti! Dnes vás volám k dobru. Buďte nositeli míru a dobroty v tomto světě. Modlete se, aby vám Bůh dal sílu, aby ve vašem srdci a vašem životě stále vládly naděje a hrdost, protože jste Boží děti a nositelé jeho naděje tomuto světu, který je bez radosti v srdci a bez budoucnosti, protože nemá srdce otevřené k Bohu, který je vaší spásou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Bůh nám ve svém Synu zjevil svou lásku a dobrotu. Boží láska je základem lásky k bližnímu. Bůh nás miluje ne proto, že jsme dobří, ale proto, že jeho láska je základem a podmínkou proto, abychom byli dobří.

V červnovém poselství, na 31. výročí svých zjevení, k nám přišla Panna Maria s nadějí v srdci a vyzvala nás k modlitbě. Modlitba je cesta hledání, nalézání a prožívání vůle Boží v našem životě. Boží vůlí je, aby člověku bylo dobře, a tajemství hříchu je právě v tom, že odvádí člověka od toho dobra. V tomto poselství nás Panna Maria volá k dobru. Všechno její mateřské úsilí, výzvy a poselství mají jediný cíl, dovést nás k Bohu. Ona nejlépe zná Boha, protože je celá otevřená Bohu, je plná Boha, Ona nám přináší Boha. Ona věřila Bohu a nezklamala se. Proto nechce ani nás oklamat. Sama zakusila Boží lásku a dobrotu a proto volá: „Velebí má duše Pána a duch můj jásá v Bohu mém Spasiteli. Od pokolení do pokolení dobrota je jeho s těmi, kdo se Ho bojí“ (viz. Lk 1, 46-47. 50).

V dokumentu II. Vatikánského koncilu “Gaudium et spes” k nám Církev mluví o tom, jak je celá lidská historie, prostoupená težkým bojem proti moci temnoty. Ten boj začal již na počátku světa a bude trvat do posledních dnů. Když se člověk ocitá v tom boji, musí neustále bojovat, aby se tak přikláněl k dobru a s velikým úsilím a s pomocí Boží milosti mohl dosáhnout svojí vnitřní jednotu. Bůh v tom boji člověka neopouští osamoceného, ale spěchá mu napomoc ve svém milovaném Synu Ježíši Kristu.

I v těchto našich dnech ve zjeveních Panny Marie vidíme Boží péči o nás. Bůh nám posílá i dnes, v této době, Matku svého Syna. Panna Maria dobře ví, že je každý člověk otevřený pro dobro a stvořený na to, aby se svobodně pro dobro rozhodoval. Proto nás i volá k dobrému, a to ne jen v tomto svém poselství.

V poselství z 25. prosince 1997 nám říká: “I dnes se raduji s vámi a vyzývám vás k dobrému. Řekněte, dítka, každému: Já ti přeji dobro a on ti odplatí dobrem a dobro se, dítka, usadí v srdci každého člověka. Já vám přináším dobro svého Syna, který dal svůj život, aby vás spasil.” “V dobrotě a lásce Boha Stvořitele já jsem s vámi jako dar” (25. 10. 1995) “Volám vás, abyste byli apoštoly lásky a dobroty” (25. 10. 1993). “Satan chce válku, chce nepokoj, chce zničit všechno co je dobré” (25. 3. 1993). “Drahá moje dítka, modlete se každý den, aby váš život byl dobro pro vás i pro všechny ty se kterými se setkáváte” (25. 9. 1990). “Přeji si vás každým dnem oblékat do svatosti, dobroty, poslušnosti a lásky Boží” (24. 10. 1985). V mateřských slovech Panny Marie vidíme výzvy k dobrému, protože bez toho dobra nám nemůže být dobře. Člověk je stvoření stvořené z Boží dobroty a má podíl na té dobrotě. Už tím samotným, že je stvořený k obrazu Božímu, člověk touží po dobru, touží po Bohu. Jenom člověk je pozvaný, aby poznáním a láskou dělil Boží život ke kterému nás volá Panna Maria. Ze všech stvoření je jedině člověk stvoření, které Bůh chtěl jen pro ně samotné. Jedině Bůh je zdrojem veškerého dobra a veškeré dobroty. On je nekonečná dobrota. Už na prvních stránkách Bible čteme: „A viděl Bůh vše co učinil a bylo to velmi dobré“ (Gen 1,31). Nový zákon nám sděluje, že Bůh všechno stvořil skrze své věčné Slovo, skrze Ježíše Krista, skrze kterého je všechno stvořeno jak na nebi tak na zemi.

Bůh nám ve ve svém Synu zjevil svoji lásku a dobrotu. Boží láska je základ lásky k bližnímu. Bůh nás miluje, ne proto, že jsme dobří, ale proto, že je jeho láska základem a podmínkou k tomu, abychom se stali dobrými. Jenom ten, kdo ví, že ho Bůh miluje, může si přát dobro a v tom dobru přát dobro druhému. Kdo se odřekne toho dobra, ten se zříká sám sebe a tím sebe ničí a šíří zkázu kolem sebe.

Svatý Pavel nás upozorňuje: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. ” (Řim 12, 2) Pane Ježíši, který jsi prošel zemí konajíc dobro, učiň nás hodnými rozhodnout se pro dobro, konat dobro a to dobro přinášet druhým.

Ať nám modlitba zesnulého fra Slavka Barbariće bude konkrétním podnětem v uskutečnění a prožívání dobra v osobním životě a v životě našich bližních:

Pane, díky Ti, že vím, že mi přeješ dobro. Proto Tě prosím, dej mi milost, abych já sobě přál dobro a nikdy už nespolupracoval s hříchem, který mne ničí. Pomoz mi, abych svým rodičům, bratřím, sestrám přál dobro.

(Teď zůstaň v tichosti a připomeň si ty, kterým v tuto chvíli nepřeješ dobro a před Ježíšem v srdci vyslov jméno té osoby a řekni: ..., ve jménu Ježíšově Ti přeji dobro! Potom pokračuj v modlitbě dokud v srdci nepocítíš lásku k tomu člověku, a pak udělej něco konkrétního, napiš dopis, telefonuj, pozvi na kávu nebo na oběd!).

Díky Ti, Bože, že mohu všem přát dobro a prosím Tě, dej sílu všem, aby mi mohli dobrem odplácet. Zvláště Tě prosím za ty, kteří mají problémy s tím, aby přáli druhým dobro. Zhoj jejich srdce tam, kde jsem je já zranil, aby se dobro mohlo usídlit mezi všemi lidmi a tak, abychom všichni v dobru žít začali a vytrvali. Ať nás na přímluvu Královny míru Tvůj duch, Otče, inspiruje a vede. Tak ať se stane.

Napsal: fra Ljubo Kurtović

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]