Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. února 2012

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. února 2012

Čtěte, meditujte Písmo svaté


 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2012

Drahé děti! V tomto čase vás zvláštním způsobem vyzývám: Modlete se srdcem. Dítka, vy mnoho mluvíte a málo se modlíte. Čtěte, meditujte Písmo svaté a slova v něm napsaná, ať jsou vám život. Já vás povzbuzuji a miluji, abyste v Bohu našli svůj mír a radost života. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Blahoslavené Panny Marie, její mateřská láska zůstává nezměněná i po více než třiceti letech jejích zjevení v Medžugorji. Se stejným žárem a láskou nás vyzývá jako na počátku zjevení, k modlitbě srdcem. Délka zjevení Panny Marie k nám mluví o její touze změnit a obnovit naše srdce. Potřebujeme nové srdce a nový duch, kterým budeme Boha vzývat. Srdce je místo, kde se člověk setkává s Bohem. Vnější projevy víry nejsou dostatečné, jetli srdce není s nimi v souladu. Proto nám Panna Maria v poselství z 20. září 1984 říká: „Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste začaly s půstem ze srdce. Je dost lidí, kteří se postí, ale proto, že se postí všichni... Vznikl zvyk, který nikdo nechce přerušit. Drahé děti, postěte se a modlete srdcem!“ Člověk má tu strašnou schopnost být dvojaký. Ale Boha nemůžeme oklamat, protože „Bůh zkoumá srdce i ledví“, a odhaluje naše lži pro naši spásu.

Boží slovo nám dává jistotu, že najdeme Boha, jestli Ho budeme hledat celým svým srdcem a celou svou duší (srov. Deu 4, 29). Právě v tomto poselství nás Panna Maria vede k četbě a meditaci Slova Božího, které je nám zjeveno v Písmu svatém k nám promlouvá Bůh sám. Bůh svá slova vyslovil, aby jimi inspiroval lidi, kteří ta slova zapsali. Bible není prvořadě historická kniha. Nejsou to slova minulosti, ale současnosti. Bůh za svými slovy stojí celou svojí osobou. Je to slovo, které se týká nás a našeho života, tedy naší věčnosti.

Číst Písmo svaté znamená přistoupit k němu s vírou, vzít si je k srdci. To znamená poslouchat ho srdcem a slyšet, co mi to říká dnes. Skrze četbu Bible odhaluji stav svého života, svojí víry i svého vztahu s Bohem. V Bibli odhaluji, že Bůh nemlčí, ale i dnes mluví, jako kdysi mluvil a konal. Skrze Slovo Boží chápu svoji minulost, jsem v přítomnosti nasměrován do budoucnosti. Panna Maria, která darovala svoje srdce i tělo, aby se v ní usídlilo Slovo Boží, ví, že je v tom Slově život. Bůh promlouval k jejímu srdci a Ona ví, že On i dnes chce mluvit k našim srdcím. Ona ví, že je to „Slovo zcela blízko tebe, v tvých ústech a v tvém srdci, aby jsi je naplňoval“ (Deu 30, 14). Když čteme biblický text, pak ve víře víme, že je nevyslovil a nenapsal jen tak někdo. To je Boží řeč, která právě skrze ten text je slyšena a zaznívá ve všech dobách. Pán i nám, i mně a tobě dnes chce osobně něco říci. Proto je důležité přistoupit k Písmu svatému s postojem: Pane, co mi chceš říci? A naslouchat ve svém srdci a svém svědomí. Jako mladý Samuel říci: Mluv Pane, Tvůj služebník poslouchá. Když se při četbě ocitneme před Božím slovem nemáme se kam ukrýt. Jsme na hladkém prostoru. Tady cítíme pravdivost slov z listu Židům: „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho zodpovídat (Žd 4,12-13).“

Četbou Písma svatého můžeme upadnout do krizí, které jsou pro naše dobro. Slovo Boží nás chce proklepat a vynést na denní světlo. Různé jednání, které nám možná přijde normální a do kterého bychom se mohli uzavírat.

Panna Maria nás volá k modlitbě s Biblí. Modlit se s Biblí znamená být na nejjistějším základu a nejlepším a nejčistějším zdroji modlitby. Druhý Vatikánský koncil v dogmatické konstituci o „Božském zjevení“ (srov. 25) jasně zdůrazňuje, že četba Písma svatého má modlitbu provázet, aby se to stávalo rozhovorem mezi Bohem a člověkem. Protože k Němu mluvíme, když se modlíme. Jeho posloucháme, když čteme Boží poselství, jak říká sv. Ambrož. A svatý Jeroným mluvil ještě příměji: „Neznalost Písma znamená neznalost Krista“. Kristova modlitba ve mně se má sytit a napájet Božím Slovem. Koncil Písmo svaté považuje za pokrm pro věřící, stejně jako Eucharistii. Svatý Jeroným řekl: „Tělo Kristovo jíme a jeho Krev pijeme v Eucharistii, ale i při četbě Písma svatého“.

Písmo svaté má životní důležitost v duchovním boji. V apoštolském listě Novo Millenio Ineunte ve kterém Církvi papež Jan Pavel II. nabízí svůj program na třetí tisíciletí je psáno, že křesťan, který se nemodlí, je v nebezpečí. Podobně můžeme říci, že je v nebezpečí křesťan, který pravidelně nečte Boží slovo. To je otázka života a smrti: „...člověk nežije pouze chlebem, ale vším, co vychází z Hospodinových úst.“ (srov. Deut 8,3). Charakteristickým znakem Božího slova – když je čisté a chápáno v Duchu Svatém – je, že je v konečném důsledku vždy slovem posílení, a to i tehdy, když ostře dokazuje hřích, což někdy i činí. Čtení Písma svatého není bezelstnou záležitostí. Boží slovo námi může otřást jako pravé zemetřesení a silně zpochybnit naše pakty se zlem, ale jeho cílem nikdy není naše odsouzení. I když odkrývá náš hřích současně nám praví, že odpuštění je možné. Číst slovo znamená vystavit se riziku. Riziku, že nás radikálně uvede do pochybností, že nám řekne věci, které bychom zrovna slyšet nechtěli. Nepracujeme my na Bibli, ale ona pracuje na nás. Když čteme v tom duchu, stále zažíváme překvapení. Může se stát, že nás nějaký řádek týdny provází, protože jsme pocítili, že od nás vyžaduje obrácení.

Modlitba:

Pane, mluv k nám, chci slyšet Tvé slovo v hluku tohoto světa, v hluku, který mnohokrát vládne i v nás. Tvoje slovo je nám potřebné. Mluv, Pane, i tehdy, když Tě neslyšíme. Mluv i když náš vnitřní hluk dusí Tvůj hlas! Mluv i když nás Tvoje slovo pálí. Pane, uděl nám hlad a žízeň, ne po chlebu nebo po vodě, ale po slyšení Tvého Slova. Pane, Ty který hledáš člověka, tady a teď, dej nám, abychom dnes slyšeli Tvůj hlas. Maria, Matko a Služebnice Slova, daruj nám milost, abychom odhalili krásu a sílu Božího Slova, aby se tak, když je chováme ve svém srdci, stalo naší radostí a veselostí. Amen.

Fra Ljubo Kurtovic

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]