Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2011

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2011

Božský mír, který nemůže nikdo zničit


 

Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2011

Drahé děti! I dnes vám nesu v náručí mého Syna Ježíše, aby vám On dal svůj mír. Modlete se, dítka, a svědčte, aby v každém srdci převládal ne lidský, ale Božský mír, který nemůže nikdo zničit. To je ten mír v srdci, který Bůh dává těm, které miluje. Vy jste všichni skrze křest zvláštním způsobem povoláni a milováni, proto svědčte a modlete se, abyste byly moje vztažené ruce tomuto světu, který žízní po Bohu a míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Skrze křest je do našich duší vepsán program božského života. Hluboko v nás je vepsána touha po Bohu. To co očekáváme je svým způsobem již v nás. Již máme to po čem toužíme. Bůh je s námi - Emanuel.

Panna Maria není abstraktní vzdálená nebeská bytost, nýbrž je matka skutečná a blízká. Zvláštním způsobem to zakusili mnozí v Medžugorji za uplynulých třicet roků jejích zjevení. Ona prošla životní cestu tak podobnou naší cestě. Ona řekla Bohu Ano a dobře ví, že i my můžeme a máme říci svoje Ano Bohu, abychom okusili z plnosti Božského života. Maria byla od počátku otevřená Bohu. Od prvního okamžiku své existence stála přímo před Bohem a proto ani jediný okamžik jejího života nebyl ztracen. Nebyly ztracené Boží dary, které dostala ve svém životě. Když Otec nebeský rozhodl spasit lidstvo vyslovil svoje Ano celému lidstvu, a Mariino Ano je odpovědí celého lidstva Bohu. Na Marii vidíme, jak by měl vypadat dokonalý člověk, stvořený k obrazu Božímu. Všechno, co Maria dostala od Boha, dostala pro druhé, pro nás. Stala se Matkou Boží kvůli nám. Zjevuje se a přináší nám Ježíše kvůli nám. Ona je mezi Ježíšem a námi, ne aby nás rozdělovala, ale aby nás sjednocovala. Jejím úkolem je usnadňovat setkání Boha a člověka.

I dnes vám přináším v náručí svého syna Ježíše

V Medžugorji vizionáři svědčí o tom, jak se Panna Maria poprvé zjevila na kopci zjevení s dítětem Ježíšem v náručí. I o těchto vánocích k nám přichází s Ježíšem. První den zjevení Panny Marie, s Ježíšem v náručí je obsažen smysl všech jejích poselství a výzev. Nic důležitějšího a drahocennějšího nám nemůže dát než Ježíše, Spasitele. Ona nám přináší Ježíše a vede nás k Ježíšovi a přeje si, aby nastalo Ježíšovo narození v nás, abychom opravdu zakusili, co to znamená znovu se zrodit, být znovuzrozený.

Co znamená být znovuzrozený křesťan?

Odpověď na tuto otázku nacházíme v Janově evangeliu. Ježíš rozmlouvá s Nikodémem, váženým farizeem a členem Velerady. Nikodem za Ježíšem přišel v noci. Přišel s otázkami, které chtěl Ježíšovi položit. Při rozhovoru s Nikodemem Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.“ (Jan 3,3-7).

Všichni se potřebujeme znovu narodit, kvůli proměně srdce. Nové narození je dílo Boží. Znovu se zrodit znamená zakusit odpuštění hříchu a tak vejít do nového vztahu s Bohem. O tom nám svědčí druhý list Korintským: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření...“ (2. Kor 5,17a).

Vy jste všichni skrze křest zvláštním způsobem povoláni a milováni, proto svědčte a modlete se, abyste byli moje vztažené ruce tomuto světu, který žízní po Bohu a míru.

Teprve jako nová stvoření s proměněnným srdcem býváme schopni svědčit a duchovním způsobem rodit Ježíše v srdcích druhých. K tomu jsme povoláni křtem. V povaze našeho křesťanského povolání je darovat to, co jsme bez vlastních zásluh přijali. Ježíš to vyjadřuje: „Zdarma jste přijali, zdarma dávejte.“

Mnoho nám toho Bůh daroval skrze druhé lidi. I víru dědíme díky víře těch, kteří žili před námi a kteří nám svým životem svědčili o víře. List Židům nás ve víře upevňuje a dodává nám odvahu: „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.“(Žid 12, 1).

Apoštol Jan nám dosvědčuje: ,,Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.

Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven.“ (1 J 1, 1-2).

Od svědectví víry žijme, ne jen z toho, co můžeme pochopit svým rozumem. Potřebné jsou nám prožité zkušenosti víry našich otců a matek, které nás vnášejí do proudu života. Přenášíme dále od úst k ústům, z ruky do ruky, ze srdce do srdce to, čím skutečně žijeme. K tomu nás vyzývá Panna Maria. Tak bude moci Bůh skrze nás stále znovu rodit svého Syna Ježíše v srdcích lidí. Tak se budeme moci stát Ježíšovými matkami v tomto světě, který žízní a potřebuje Boha.

V Listu věřícím svatý František z Asisi říká: „Matky jsme, když Ho neseme ve svém srdci i těle (srov. 1Kor 6,20) skrze Božskou lásku a čisté a upřímné svědomí: rodíme ho skrze svaté působení, které má druhým svítit dobrým příkladem (srov. Mt 5,16).

Skrze křest je do našich duší vepsán program božského života. V nás je hluboko vepsána touha po Bohu. To co očekáváme je svým způsobem již v nás. Již máme to, po čem toužíme. Bůh je s námi - Emanuel. Křtem je jeho život vštěpen do našeho života. Radostní jsme a vděční za to, co jsme od Boha přijali, ale současně toužíme, aby to, co jsme získali bylo činorodé a živé v nás. V Mariině srdci je touha celého světa po Spasiteli. Ona tu touhu pociťuje nejhlouběji a prožívá ji, protože je Neposkvrněná hříchem, protože v jejím srdci nejsou žádné zábrany Boží lásce. Ať nás vede jistou mateřskou rukou a uvede nás do živého vztahu a přátelství s Ježíšem, Novorozeným Spasitelem světa.

Modleme se:

Panno Maria, díky ti, že stále znovu přicházíš. Ty nikdy nepřicházíš sama, ale přinášíš nám svého Syna Ježíše. Prosíme Tě, jako jsi navštívila svoji příbuznou Alžbětu, navštiv i naše rodiny, naše životy. Ty jsi ve svém srdci i ve svém přečistém lůně nosila Spasitele světa. V lůně Alžbětině Jan zaplesal radostí, ať se i naše srdce zaradují z tvého mateřského navštívení. Ať se pozná i na nás, že jsme se s Tebou setkali a že jsme Ti otevřeli dveře svých rodin i srdcí. Ty jsi Blahoslavená, protože jsi uvěřila, že se Ti splní vše, co Ti bylo řečeno od Pána. Ať i naše víra bude tak silná, abychom uvěřili spasení, které nám Bůh skrze Tebe dává. Ať mír, který nám přinášíš, zaplaví naše srdce, abychom byli nositeli míru pro všechny se kterými se budeme setkávat.

Amen.

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]