Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. října 2011

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. října 2011

Chci vám dát radost Vzkříšeného


 

Poselství z Medžugorje, 25. října 2011

Drahé děti! Dívám se na vás a ve vašich srdcích nevidím radost. Dnes vám chci já dát radost Vzkříšeného, aby vás On vedl a objal svojí láskou a něhou. Miluji vás a prosím za vaše obrácení neustále před mým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Během uplynulých třiceti roků zjevení Panna Maria mnohokrát ve svých poselstvích vyzývala k radosti a mluvila také o podmínkách, abychom žili v radosti, kterou jenom Bůh dává. Říkala nám: „...můj Syn zvítězil svojí smrtí a vzkříšením, a vyzývá vás, abyste skrze mne byli součástí Jeho radosti“ (25. 8. 2006). A povzbuzovala nás svými mateřskými slovy: „I dnes vás vyzývám k osobnímu obrácení. Vy buďte těmi, kteří se budou obracet a svým životem svědčit, milovat, odpouštět a přinášet radost Vzkříšeného do tohoto světa, kde můj Syn zemřel a kde lidé necítí potřebu, aby Ho hledali a ve svém životě objevovali“ (25. 8. 2008). Poučovala nás, když nám říkala, jaké jsou podmínky radosti: „Drahé děti, modlete se bez ustání! Tak vám dám radost, kterou mi dává Pán. S těmito milostmi, drahé děti, si přeji, aby i vaše trápení byla radost. Já jsem vaše Matka a chci vám pomoci“ (19.6.1986).

Ona se na nás nepřestává dívat svým mateřským pohledem, i v tomto poselství říká: „Dívám se na vás a ve vašich srdcích nevidím radost“. Jsou různé důvody a příčiny, které vedou k nedostatku radosti v srdci. Abychom získali radost v srdci potřebujeme věřit a toužit po Bohu, po obrácení srdce, po radosti, kterou nám Vzkříšený chce darovat. Všechny naše lidské radosti mají krátký dech. Stvoření jsme pro Boha, pro nebe, tj. pro plnost života. A proto každé hledání radosti mimo Boha vede k ničení, prázdnotě a nesmyslnosti. Druhou podmínkou radosti je osvobozenost od sobeckosti a hříchu. Sobecký člověk sám sebe a své potřeby klade na první místo a přeje si, aby mu Bůh a druzí lidé sloužili. Následky toho jsou tíseň, kritizování druhých, odsuzování a odmítání. Kolikrát jsme sami byli smutní, protože jsme nedostali to co jsme mysleli a chtěli mít, protože nás sobeckost zaslepila a my jsme se nedokázali těšit z toho co už máme. Pravá radost nepřichází z toho co máme, ale z lásky k Bohu a člověku.

Žárlivost a závist proto, že druzí mají nějaké dary a schopnosti, které my nemáme, nám ubírá radost v srdci. Jestli ty dary cítíme, jako by byly proti nám, nebo že jsou nám vzaty, pak to vede k zármutku v srdci. Obviňování druhých z vlastního neštěstí vede do sporu s druhými. Bůh nemůže osvobodit toho, kdo si způsobil zármutek a utrpení vlastní sobeckostí, pýchou, žárlivostí a dalším zlem, když člověk není ochoten zříci se toho, co mu způsobilo to utrpení.

Evangelium je veselá, radostná zpráva. Písmo svaté nás vybízí k radosti. V listu Filipským nás Pavel vybízí: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko!“ (Fil 4, 4-5). To není subjektivní ani citová radost, ale je to skutečná objektivní radost, které je základ Bůh a to, co On ve skutečnosti učinil pro nás a přeje si, aby to žilo v nás. Lidské dějiny plné pláče a utrpení jsou po hříchu ozářené Božím světlem a radostí, která je mocnější než temnota, utrpení a smrt. To je naděje, která nám dává sílu, abychom zůstali optimističtí a žili s důvěrou ve vítězství dobra nad zlem, života nad smrtí a lásky nad nenávistí.

Kromě naděje je nám potřebná i láska, aby život byl radost. Potřebujeme zažít, že jsme milováni a že milujeme. Jedině ten, který miluje a který umí milovat, prožívá pravou radost. Panna Maria, jako Matka nám chce zprostředkovat lásku a něhu Vzkříšeného, abychom mohli žít a svědčit o radosti.

Svatý Pavel ve svém listě nás nevyzývá jenom k radování, ale poučuje nás i o tom jak bychom se měli chovat, jako ti, kteří jsou spaseni a vykoupeni a kteří chtějí svědčit o své radosti a učinit, aby jí i druzí věřili. Ať je vaše dobrota známá všem lidem – říká nám svatý Pavel. A to znamená být tolerantní, laskavý, umět druhým ustoupit. To je lidská zkušenost setkání s radostnou osobou, která je laskavá ke všem, není zahořklá, podrážděná, umí odpouštět a žádat o odpuštění. Toho si všímá každý kdo je s takovou osobou.

Nemůžeme být radostní samy pro sebe. Radovat se znamená šířit radost. Nepřítelem radosti není utrpení, ale sobeckost a uzavírání se před druhými.

Modleme se:

Panno Maria, s důvěrou se obracím k Tobě, která jsi i sama zažila trápení, utrpení a bolest na této zemi. Přesto jsi Ty radostně jásala: „Velebí má duše Pána!“ Mohla si jásat radostí, protože Bůh byl zdrojem Tvojí radosti a základem Tvého života. Tvůj pohled proniká naše srdce ve kterých není radost. Díky Ti, protože chceš vyprosit od svého Syna Ježíše obrácení našich srdcí, aby v nás znovu mohla zazářit radost. Tvůj Syn a náš Spasitel Ježíš nás vyzval k úplné radosti přes všechny bolesti, které prožíváme na této zemi. Ať se naše srdce otevřou pro tu radost, která je v Tvém srdci, Panno Maria, abychom mohli radostně žít a radost šířit ke všem kolem sebe. Amen.

Fra Ljubo Kurtovic

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]