Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. září 2011

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. září 2011

Skutky, ne jen slovy


 

Poselství z Medžugorje, 25. září 2011

Drahé děti! Volám vás, aby tento čas byl pro vás všechny časem svědectví. Vy, kteří žijete v lásce Boží a zakusily jste jeho dary, dosvědčujte je svými slovy a životem, aby byly druhým k radosti a povzbuzení ve víře. Já jsem s vámi a neustále se přimlouvám před Bohem za vás všechny, aby vaše víra byla stále živá a radostná a v lásce Boží. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria nás v nejnovějším poselství vyzývá, abychom životem svědčili o své víře v Ježíše Krista. Dnes je čas vydávání svědectví životem a skutky, ne jenom slovy. Nestačí jen říkat „Pane, Pane“, ale konat vůli Otce a skutky lásky dosvědčovat to, čemu věříme, co ústy vyznáváme. Vztah mezi vírou a skutky je dnes velmi podstatný. Lidé dnes už nevěří slovům, ale skutkům, a především skutkům lásky a spravedlnosti. V dnešním Evangeliu (píši výklad k tomuto poselství dnes, tedy 26. neděli během roku ) Ježíš „představitelům kněží a starším národa“, kteří se považovali za spravedlivé a druhé přezírali, vyprávěl podobenství o dvou synech: „Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: ; Synu, jdi dnes pracovat na vinici! On odpověděl: Nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: Ano, pane. Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli: Ten první! Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu.“(Mt 21, 28-32).

V tom podobenství se mluví o Bohu Otci a o dvou skupinách lidí. Jedni jen říkají „Pane, Pane“, ale vůli Boží neplní, neplní skutky víry, lásky a naděje. Druzí víru žijí, činí vůli Boží, činí skutky lásky. Ježíš to podobenství vyprávěl představitelům kněží a starším lidu, kteří se považovali za spravedlivé, svaté a dokonalé před Bohem a před lidmi. Mnozí z nich přitom tím byli jenom slovy, ale ne skutky. Jejich skutky odporovaly slovům, kterými lid uváděli do tajemství království Božího. Oni ve skutečnosti nevejdou do království Božího, do soužití s Bohem. Do království Božího vejdou jenom ti, kteří plní vůli Otce nebeského, kteří svým životem a svými skutky svědčí o víře v Ježíše Krista.

Přirovnejme to podobenství na sebe a snažme se mu rozumět ve světle poselství Panny Marie: „Volám vás, aby tento čas byl pro vás všechny časem svědectví. Vy, kteří žijete v lásce Boží a zakusily jste jeho dary, dosvědčujte je svými slovy a životem, aby byly druhým k radosti a povzbuzení ve víře.“ Nestačí jenom říci „ano“, ale je potřeba v souladu s tím „ano“ i žít. Je třeba být věrný vůli Boží a žít v souladu s Božími zákony, konat skutky lásky a milosrdenství. Bůh nás každodenně zve na svoji vinici a my mu každodenně máme odpovídat. Ježíš ve světle Boží vůle vyjádřené v jeho zákonech, upřednostňuje ty, kteří opravdově následují Boží vůli, ty, kteří mají úctu ke svému bližnímu. Ježíš předním kněžím a starším lidu, kteří sebe považovali za spravedlivé a hříšníky přezírali, zdůrazňuje, že ti, které oni považují za veřejné hříšníky (celníky a cizoložníky) vejdou před nimi do království Božího a oni budou vyvrženi ven. To jsou lidé, kteří se pyšní svým životem, svými údajnými dobrými skutky, a celý náboženský život mění v pouhý návyk, v něco povrchního. Boha mají jenom na rtech, ale životem jsou od Něj daleko. Papež Benedikt XVI. na letošním světovém setkání mladých mladé povzbuzoval, aby vydávali svědectví o své víře v různých životních situacích, zvláště tam, kde vládne lhostejnost. „Není možné se setkat s Kristem“, prohlásil papež, „a nepoznat spolu s Ním druhé lidi. Nenechávaje si Ježíše Krista jenom pro sebe“, řekl jim papež, ale předávejte i druhým radost ze své víry. Svět potřebuje svědectví vaší víry, potřebuje svědectví vašeho života o Bohu.“ Papež Jan Pavel II. druhý den po zvolení za římského biskupa, řekl: „Nebojte se, prohlubte svoji víru a žijte ji ve věrnosti Duchu Svatému!“ Dále vyzval křesťany, aby svoje štěstí z toho, že jsou křesťany, odráželi na svých tvářích, aby se o to dělili s druhými. Křesťané si mají uchovat stejnou radost, nadšení a energii, jaké měli v den biřmování , mají si uchovávat živou víru a s radostí hlásat slovo Boží svými skutky.

I Druhý vatikánský koncil věřící laiky vyzývá, aby „jako ti mužové a ženy, kteří apoštolovi Pavlovi pomáhali v Evangeliu vykonávajíc mnoho v Pánu (srov. Fil 4,3; Řím 16,3) - s kněžími a katechety bezprostředně spolupracovali. Na všechny věřící laiky se vztahuje slavné břemeno spolupráce na tom, aby Božské rozhodnutí o spáse stále víc a více dosahovalo ke všem lidem všech dob a do všech zemí. Ať je jim k tomu otevřena jakákoli cesta, aby se podle svých sil a potřeb doby i oni aktivně podíleli na spasitelském díle Církve? (srov. Světlo národů, Lumen gentium 33).

Papež Benedict XVI. vzkázal členům Katolické akce: „Buďte proroky evangelijní radikálnosti, buďte statečnými svědky víry, která je v souladu s rozumem...“ Připomenul jim tři rady, které křesťanským laikům svěřil Jan Pavel II. V Loretu v roce 2004: Meditujte, společenství a poslání. Řekl jim: „V Církvi, která je povolána, aby dokazovala svoji věrnost Bohu buďte statečnými svědky a proroky evangelijní radikálnosti. V Církvi, která se každodenně setkává s relativistickou, hedonistickou a konzumní mentalitou ať se vám daří šířit ovzduší rozumnosti ve znamení víry, která je přítelkyně rozumu...

To všechno budete moci uskutečnit“, dodal papež Benedikt XVI. členům Katolické akce, „jestli zůstanete věrní hlubokým kořenům své víry, sycení Božím slovem, bezpodmínečnou láskou k Církvi, aktivní spoluprací na společenském životě a stálým úsilím ve výchově. Já jsem s vámi a neustále se přimlouvám před Bohem za vás všechny.“ Víme, že Bůh je stále s námi. Stále je s námi On: Otec, Syn a Duch Svatý. A se Synem je s námi vždy i jeho Matka, Blahoslavená Panna Maria. My nejsme nikdy sami. Jsme obklopeni Boží přítomností, Boží láskou a milosrdenstvím. Boží milosrdenství naplňuje celou zem. Objímá nás a chrání od všeho zla. Jako v tajemném oblaku Bůh provázel svůj vyvolený lid na cestě pouští, tak i nás provází oblakem ochrany a jistoty.

Boží Máti a naše Máti je stále s námi jako pomocnice ve všech našich neštěstích a všech našich potřebách. Uctívání Blahoslavené Panny Marie pod názvem naší „stálé pomocnice“ má dlouhou historii. Svatý Bernard z Clairvaux svým řeholníkům doporučoval, aby každý den v modlitbě Breviáře se po třetí hodině modlili modlitbu „Pod ochranu Tvou se utíkáme svatá Boží rodičko, prosbami našimi neshrdej v potřebách našich, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky o slavná a požehnaná Panno Maria, Paní naše, Prostřednice naše, orodovnice naše. Se Synem svým nás smiř, Synu svému nás poroučej, Synu svému nás obětuj! Amen.“ Podle nejnovějších výzkumů je to nejstarší mariánská modlitba. Vznikla již ve III. století.

Od poloviny XVI. století se Evropou rozšířil název Blahoslavené Panny Marie -Pomocnice křesťanů. Takto Blahoslavenou Pannu Marii vzýval křesťanský lid v bitvě proti Turkům u Lepanta roku 1571. S tou modlitbou na rtech a pevnou vírou, že Blahoslavená Panna Maria je stále s námi, křesťané zvítězili nad vojenskou přesilou Turků. Pod tím názvem vzýváme Blahoslavenou Pannu Marii v Loretánských litaniích, a stejný název má i svátek Blahoslavené Panny Marie -Pomocnice křesťanů. Během XVI. a XVII. století se ve středoevropských zemích rozšířil název „Maria Pomocná“ (Maria hilf). Panně Marii jsou zasvěcené mnohé kostely s tímto názvem. Lukas Granach v roce 1514 namaloval obraz Panny Marie Pomocné, který ovlivňoval mariánskou lidovou zbožnost v období od XVI. do XVIII. stol. a obrazem je zvláště zdůrazňována láska Panny Marie. Všechno to, co jsem zde zdůraznil charakterizuje příslib Panny Marie: „Já jsem s vámi a neustále se přimlouvám před Bohem za vás všechny, aby vaše víra byla vždy živá a radostná a v lásce Boží“. Maria je ve svých projevech věrná křesťanské tradici.

Prof. Dr. Adalbert Rebic

(Glasnik Mira, č. 10 ročník 6)

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]