Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. června 2011

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. června 2011

Děkujte se mnou Nejvyššímu


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2011

Drahé děti! Děkujte se mnou Nejvyššímu za mojí přítomnost s vámi. Mé srdce je radostné, když hledí na lásku a radost při prožívání mých poselství. Mnozí jste je přijaly, ale očekávám a hledám všechna srdce, která usnula, aby se probudila ze spánku nevěry. Přibližte se, dítka, ještě více mému Neposkvrněnému srdci, abych vás všechny mohla vést k věčnosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Kromě Boha děkuje Panna Maria ve svých poselstvích i nám za modlitby, oběti a lásku, kterou jsme jí prokázali. Každé svoje poselství končí slovy vděčnosti. Místo, abychom my děkovali jí, děkuje Ona nám, protože si přeje naši spásu a život.

Jen člověk, který má srdce naplněné láskou a ozářené Božím světlem může děkovat, protože poznává, že za všechno co máme a za všechno co jsme můžeme děkovat Nejvyššímu.

Panna Maria se nám daruje jako Matka, kterou potřebujeme následovat v modlitbě, víře a lásce. Ona nám příkladem vlastního života ukazuje, jak žít a zůstat na Boží cestě.

Když Bůh skrze anděla Gabriela vstoupil do jejího života nastávají pro ni muka a kříže. Je zde nejdříve nepochopení, pochybnosti jejích nejbližších, potom je v nebezpečí, že jí zabijí kamenováním. Potom útěk do Egypta, návrat z Egypta, trápení s výchovou a rodinné problémy. Potom utrpení, které prožívá se svým Synem Ježíšem. Ptáme se, jak může někdo velebit Boha a děkovat Mu přes všechna muka a potíže. Maria to dokázala, protože Bůh je jí vším v životě.

V tomto poselství nás vyzývá, abychom spolu s ní děkovali Nejvyššímu za dar její přítomnosti s námi, po dobu uplynulých třiceti roků. Její přítomnost je darem Nejvyššího, který nám skrze ní, Matku svého Syna, daroval nesčíslné milosti obrácení srdce a změny života. Skrze Marii, mnozí zakusili ve svém srdci Boží novost a život. Jen ti, kterým to bylo dáno zakusit na vlastní kůži, budou za to umět děkovat Bohu.

Evangelium nám přináší událost při které Ježíš léčí deset malomocných, ale jen jeden se vrací, aby poděkoval. Přes prožitou milost uzdravení, může mít člověk dále uzavřené srdce. Tak nám evangelia potvrzují, jak tělesné uzdravení ještě neznamená, že bude uzdravené a vděčné i srdce, které poznává dar Nejvyššího. Panna Maria si přeje, abychom měli vděčné srdce, které bude poznávat její přítomnost, jako dar Nejvyššího, dar nebe nám, v této naší době.

Kdo může spočítat všechny milosti obrácení, uzdravení, které Bůh skrze Marii vykonal v Medžugorji za třicet roků jejích zjevení? Přes mnohá srdce, která přijala a snaží se žít její zjevení, je Panna Maria neúnavná, protože všichni jsme její děti. Láska k nám ji nedovoluje, aby ustala, protože si přeje probudit „všechna srdce, která usnula, ze spánku nevěry“.

Panna Maria nenabízí hotové recepty a levná řešení pro naše životní kříže a těžkosti.

Ona povzbuzuje, vyzývá, modlí se, děkuje a ukazuje cestu, cestu k Ježíšovi. Povzbuzuje nás, abychom vytrvali ve víře a naději, a to i proti každé naději. A Ježíš nám říká: „Kdo vytrvá do konce ten se zachrání.“

V mnohých svatyních, a stejně tak i v Medžugorji, se setkáváme se zapsanými znameními vděčnosti, zejména na kopci zjevení. Poutníci rádi děkují za to, co dostali, za vyslyšené modlitby. Věřím, že jsou i ti, kteří se modlili a nedostali to, co žádali ve svých modlitbách. Pak jsou mnozí v nebezpečí ustoupit od modlitby, když hned nevidí plody svých modliteb. A Ježíš nás přesvědčuje o tom, že Bůh je náš Otec, který ví, co potřebujeme. Říká nám, co je pro nás potřebné, abychom nejdříve hledali království nebeské a všechno ostatní, že nám bude přidáno. Otázkou je, jestli my ve svých modlitbách hledáme nejdříve království Boží, slávu Boží nebo hledáme naplnění svých malých přání a prosby krouží stále kol.em nás samotných. Bůh ví, co potřebujeme dříve než ho prosíme. Teprve, když člověk bude ozářen milostí, bude moci někdy Bohu poděkovat i za to, že nevyslyšel některé jeho modlitby nebo to, o co ho prosil. Modlitba vděčnosti zvětšuje naši víru a důvěru v Boha. Děkovat Nejvyššímu ve všech těžkostech a křížích života, znamená mít absolutní důvěru v jeho dobrotu, která všechno vede a obrací k našemu dobru.

Nebuďme slepí ale vděční Nejvyššímu, který nám již třicet roků posílá Matku svého Syna, aby nás přivedla k obrácení a spasení.

Modlitba:

Bože, náš Otče, děkuji ti za tak mnohé milosti, které obnovily tolik srdcí a rodin, skrze Mariina zjevení v Medžugorji. Díky Ti, že nám nepřestáváš dávat milost a lásku svého otcovského srdce skrze Pannu Marii, svoji vyvolenou služebnici, která je stále obrácená k Tobě a plná Tvojí milosti. Díky Ti, Otče, že jsi nám poslal Marii do této naší doby a do našich dnů, její zjevení jsou viditelným znamením tvé otcovské péče o nás. Panno Maria, naše Matko, díky Ti, že s námi děkuješ Nejvyššímu, a že od nás neustupuješ. Díky Ti, že se nepřestáváš za nás přimlouvat u nebeského Otce. Od Tebe, se Matko chceme učit věřit, žít a nilovat Boha i bližního. Díky Ti, za Tvoje otevřené srdce, zvláště v těchto třiceti letech Tvých příchodů k nám. Ať Tvoje slova a Tvoje přítomnost mezi námi nebudou pro nás zbytečné, ale ať přinesou plody pro život věčný kam nás Ty vedeš svojí mateřskou rukou a srdcem. Amen.

(Napsal: fra Ljubo )

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]