Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2011

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2011

Odraz ráje zde na zemi


 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2011

Drahé děti! Jako příroda dává nejlepší barvy roku i já vás vyzývám, abyste svým životem svědčily a pomohly druhým, aby se přiblížili mému Neposvrněnému srdci, aby tak plamen lásky k Nejvyššímu vzplanul v jejich srdcích. Já jsem s vámi a neustále se za vás modlím, aby váš život byl odrazem ráje zde na zemi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Mariino Nesposkvrněné Srdce nás může nejlépe poučit, jak dosáhnout mír a lásku. Proto si ona v tomto poselství přeje, aby barvy a krása přírody byly schody, které nás dovedou k jejímu Neposkvrněnému Srdci ve kterém neustále hoří plamen lásky k Nejvyššímu.

Vidíme, jak nás Panna Maria mateřskými slovy volá, abychom intenzivněji a horlivěji prožívali čas ve kterém se ocitáme. Ve Svatopostním období, v poselství z minulého měsíce nás Maria vyzývala k novému životu, k obrácení a k našemu Ano Bohu. Ona jako naše Matka pokračuje ve své cestě s námi a vyzývá nás v tomto poselství, abychom se zadívali na přírodu, která se probouzí k novému životu, a tak abychom i my dali to nejlepší ze sebe. Příroda a všechna stvoření nám chtějí být pomocí na cestě k Bohu Stvořiteli. V řadě svých poselství Panna Maria připomínala přírodu, aby nás povzbudila k otevřenosti Bohu.

„... Drahé děti, ... Vidíte, jak se příroda otevírá a dává život a plod, tak i já vás vyzývám k životu s Bohem a úplné oddanosti jemu... Jděte do přírody a dívejte se, jak se příroda probuzí a bude pro vás pomocí, abyste otevřely svá srdce lásce Boha Stvořitele... Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste šly do přírody, protože se tam setkáte s Bohem Stvořitelem... I dnes vás vyzývám, abyste v barvách přírody slavily Boha Stvořitele. On k vám mluví i skrze nejmenší květ o své kráse a hloubce lásky, kterou vás stvořil... Najděte v přírodě mír a objevíte Boha Stvořitele, kterému budete moci děkovat za všechna stvoření, a tehdy ve svém srdci naleznete radost... Radujte se se mnou v tomto jarním čase, kdy se celá příroda probouzí a vaše srdce touží po proměně... I dnes vás vyzývám, abyste Bohu ve svém srdci děkovaly za všechny milosti, které vám dává i skrze znamení a barvy, které jsou v přírodě.“

Panna Maria chce otevřít naše oči, abychom získali nový pohled, který je schopný ve stvoření vidět všemohoucí Boží ruku a jeho lásku. Všechno stvořené mluví o Bohu. Každý květ, každý plod, všechna krása a barvy přírody, slunce a déšť, sníh a led, světlo a tma, každý zákon přírody a každá lidská bytost není nic jiného než Boží řeč. Zvláště svatý František z Asisi nám může být učitelem v jednání se stvořeními. Svatý František ve stvořeném světě odhaluje hodnoty, ke kterým je potřeba mít úctu.Ve stvoření vidí projev krásy a velikosti Boží. Čehokoli si všímal na stvořeních, to mu při pomínalo Stvořitele. Nadšeně zpíval všem dílům Božích rukou. Všechna stvoření nazýval bratry nebo sestrami, protože spolu s ním vyšli ze stejného zdroje. To se zvláště projevuje v jeho Písni stvoření, která obrací náš pohled k řádu a kráse hmotného stvoření, takže dokonce i to, co v životě vypadá absurdní a mučivé, utrpení a umírání, bývá proměněno. Svatý František zpíval Píseň stroření i když byl těžce nemocný a téměř slepý. Prožíval temnotu ducha a očistěný utrpením a slzami mohl novým proměněným pohledem sledovat svět i svého Pána, kterého chválil a slavil svým životem. Proměněnýma očima se díval na svět plný magie, úcty a pozornosti. Všechno stvoření spolu s lidmi žije ve stejném otcovském domě a tak v nich poznával stejného Stvořitele, Otce, který tvoří všechno nové z lásky. Objevit Boha Stvořitele a věřit, že existuje, je teprve prvním krokem na naší duchovní cestě. Následující krok je slavení Boha Stvořitele. Všechno, co Bůh stvořil existuje jenom proto, že to Bůh ve své věčné moudrosti a lásce tak chtěl. Víra v Boha Stvořitele by v nás chtěla povzbudit díkůčinění a slavení. V lidském srdci, které věří, slaví a děkuje Bohu přebývá pokoj a láska.

Mariino Neposvrněné Srdce nás může nejlépe poučit, jak získat mír a lásku. Proto si Ona v tomto poselství přeje, aby barvy a krásy přírody byly stupni, které nás povedou k jejímu Neposkvrněnému Srdci ve kterém neustále hoří plamen lásky k Nejvyššímu. Neposkvrněné a Přečisté Srdce naší nebeské Matky, které je naplněné Bohem a chce nás přivést k Bohu, abychom i my sami mohli zakusit velikost a krásu Boží lásky. Z Mariina Srdce přišel Spasitel světa a v jejím Neposkvrněném Srdci zůstal a zůstane navždy. Panna Maria si přeje, aby i náš život byl svědectvím a odrazem ráje, odrazem Boží přítomnosti a vyzařováním Božího života. Svatý Jan Eudes říká: „Srdce Přesvaté Panny bylo pravým rájem pozemským ve kterém nebylo válek, ani znepokojování ani jakýkoli nesoulad, nýbrž jenom mír, pokoj a podivuhodný řád. Srdce této vyvýšené Královny je zcela prozářené Božskou krásou.“ Zasvěťme i my svůj život, rodinu, svoje srdce Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, a prosme ji, aby se za nás přimlouvala, aby se náš život stával den po dni odrazem ráje na zemi.

Modlitba sv. Jana Eudesa:

O, Královno mého srdce, obětuji Ti a zasvěcuji své ubohé srdce a vroucně Tě prosím pro dobrotu svého Srdce skrze moc, kterou Ti Bůh udělil znič ve mně všechno, co zarmucuje Tvého Syna. Upevni v mém srdci království Ježíšova a Tvého Srdce. Ať ta dvě podivuhodná Srdce ve mně kralují neustále a věčně.

O, veliká a podivuhodná Matko Maria, obětuji Ti a zasvěcuji svoje tělo, svoji duši, celou svoji bytost, se všemi jejími schopnostmi, a všechno co mi patří, svůj život, svoji věčnost. Tím Ti chci navždy a věčně prokazovat čest. Ty sama, moje Paní se zasazuj silou a mocí, které Ti Bůh udělil, ovládni mne a zcela se sebou sjednoť, abych byl zcela Ježíšův.

Amen.

(Napsal: fra Ljubo )
Datum: 28.4.2011

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]