Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. února 2011

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. února 2011

Pracujte na svém obrácení


 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2011

Drahé děti! Příroda se probouzí a na stromech je vidět první poupata, která přinesou překrásný květ a plod. Přeji si, abyste i vy, dítka, pracovali na svém obrácení a abyste byli těmi, kteří svědčí svým životem, aby váš příklad byl pro druhé znamením a podnětem k obrácení. Já jsem s vámi a před svým Synem Ježíšem se přimlouvám za vaše obrácení. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Ocitáme se na samém počátku Postního období církevního liturgického roku. V tomto období nás Církev vyzývá k pokání a obrácení. Panna Maria, jako Matka Církve, kráčí spolu s Církví svého Syna, s námi, svými dětmi, a chce nás i v tomto poselství vyzvat k životu obrácení.

To je neustálá výzva k božské novosti, která chce ožívat v nás. Tato evangelijní I Mariina výzva není ničím novým, ale chce vnést novost do nás. Novost, kterou si máme přát a toužit po ní. Nové se děje jedině skrze obrácení a vytrvalé následování Božích cest na kterých nasáváme radost obnoveného života. Proto nám Matka Maria říká:

„... Chci vás, drahé děti, vyzvat k úplnému obrácení, aby ve vašich srdcích byla radost (25.6. 1990)... Přeji si, aby každý z vás byl šťastný, ale to s hříchem nemůže být nikdo.“ (25. 2. 1987).

Evangelium podle Marka nám podává svědectví o prvních Ježíšových slovech, která vyslovil ve své úvodní promluvě: „Obraťte se a věřte Evangeliu!“ (Mk, 1, 15). Tím sám Ježíš naznačil důvod svého příchodu mezi nás lidi, zvláště to, že nás chce vyzvat k obrácení, k novému Božímu životu, ke společenství s Otcem nebeským. Odpovědí na tuto Boží výzvu vyžaduje obrácení a postoj kajícnosti po celý život. Možná nám to nezní přitažlivě, že když mluvíme o Bohu hned myslíme na své hříchy. Hříchy a pokání by nás měly povzbuzovat, abychom svůj pohled obraceli k Bohu. Nemusíme se točit stále kolem své viny, ale hledět na Boží lásku, která jediná může proměnit náš život. Ježíš nás volá, abychom se mohli s důvěrou obrátit k Němu, který jediný na zemi má moc odpouštět hříchy. Ježíšovy nároky na obrácení nesměřují ani tak k vnějším činům kajícnosti, ale spíše k vnitřnímu obrácení srdce a k přilnutí k Ježíšovi vírou. Ježíš nás vyzývá k obrácení, ale nenutí nás k obrácení. Bůh má s námi trpělivost a čeká nás. To nám zvláště zdůrazňuje podobenství v Lukášově Evangeliu o milosrdném otci a marnotratné synu. V tom podobenství je zdůrazněno nekonečné Otcovo milosrdenství a lidská odpověď na milosrdenství. Obrácení je vždycky milost, kterou předchází Boží hledání člověka.

Mariánská zjevení a poselství jsou Boží iniciativou a jedním ze způsobů hledání člověka.

Slova výzvy k obrácení v tomto poselství Panny Marie jsme již slyšeli mnohokrát za uplynulých téměř třicet roků zjevení v Medžugorji. To je současně i nejdůležitější poselství, které Panna Maria dala v Medžugorji, jak to ona sama vyjádřila ve svém poselství z 25. února 1996.

Jak píše zesnulý fra Slavko Barbarić: „Je nebezpečí, že i o poselství Panny Marie ve kterém nás volá k obrácení, budeme tvrdit, že na něm není nic nového, že už to říkala, zejména, když se ví, že to I Ona převzala z biblického poselství.” Ve slovech Panny Marie, i když nejsou nova a neznámá, pro nás může být nový důkaz Boží lásky a Boží novosti, která může a má ožívat v nás. Neustále potřebujeme pozitivní podněty k obrácení a k novému životu, až do smrti.

Jeden poustevník říkal: „Toto je hlas, který doléhá k člověku stále až do jeho posledního dechu: "Obrať se dnes!“ Každodenně potřebujeme obrácení, jak nás učí i Panna Maria:

„Drahé děti. Nemůžete říci, že jste obrácení, protože váš život se musí stát každodenním obrácením“ (25. 2. 1993). První obrácení nastává, když dojde k osvobození od velkých a těžkých hříchů. Po tomto prvním obrácení, tedy, duchovním probuzení, to neznamená, že je člověk svobodný od zkoušek a pokušení. Teprve tehdy nastane každodenní boj a vyrovnávání se tváří v tvář s pravdou vlastní bytosti před Bohem. Jedná se o to, že každý den se snažím upouštět od všeho toho co nepomáhá mému duchovnímu růstu.

„Dítka, rozhodněte se pro obrácení, aby váš život byl pravdivý před Bohem” (25. 7. 1996) – Říká nám Panna Maria v jednom ze svých poselství. Potřebujeme neustále a denně prověřovat svoje srdce a svá životní rozhodnutí a cesty, po kterých chodíme, to je současně touha a modlitba žalmisty, aby na nás Pán pohleděl, abychom viděli pravdu o sobě: „Pronikni mne zcela, Bože, poznej moje sdrce, zkoušej mne a poznej moje myšlenky: pohleď nejdu li špatnou cestou, a veď mne cestou odvěkou!“

Dovolit Bohu, aby nás pronikal znamená být připravený na proměnu svého postoje, svého jednání i svých myšlenek. V řečtině obrátit se, metanoein, znamená myslet jinak. Obrácení začít v myšlenkách. Jinak myslet a rozvíjet nové a pozitivní myšlenky. Myšlenky, které budou odpovídat Bohu. Myšlenky, které vycházejí z Božího zorného úhlu a z Boží perspektivy.

Ať se nás i slova tohoto poselství Panny Marie dotknou a povzbudí, abychom kráčeli rozhodně po cestě obrácení, která nás vede Boží cestou a Božími myšlenkami.

Modleme se:

Panno Maria, obracím se k tobě, Matce. Tobě, Maria, která jsi kráčela Božími cestami na kterých jsi uvažovala o všech slovech a událostech souvisejících s tvým Synem Ježíšem, chci otevří své srdce, abys mne ty naučila věřit, doufat a milovat Ježíše i své bližní jako sebe sama. Dodej nám odvahu, Bohorodičko, abychom s rozhodností vykročili do tohoto Postního období, abychom beze strachu stáli před Pánem a dovolili Mu, aby pronikl naše srdce a abychom v pravdě kráčeli před Ním cestou jeho vůle s námi. Napřestávej se za nás přimlouvat před svým Synem Ježíšem, abychom i v tomto Postním období mohli srdcem přijmout dar obrácení, který nám Pán dává i v tomto Postním období. Ať tento čas není neplodný, ale ať mohou naše životy vzkvétat novými květy a přinést plod spásy, jak pro nás tak pro naše bližní. Amen.

Napsal: fra Ljubo
Datum: 4. 3. 2011

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]