Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2011

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2011

Neztrácím naději


 

Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2011

Drahé děti! I dnes jsem s vámi a dívám se na vás a žehnám a neztrácím naději, že se tento svět promění k lepšímu, a že mír zavládne v srdcích lidí. Radost ovládne svět, protože jste se otevřely mému vyzvání a Boží lásce. Duch Svatý mění množství těch, kteří vyslovili ano. Proto vám chci říci: děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Bohu stačí náš souhlas, naše Ano, kterým chceme dovolit,aby On byl Pánem našeho života. Potřebuje náš souhlas, aby mohl přijít k nám a skrze nás do našeho světa.

Bůh jako dobrý Otec, nepřestává hledat člověka, jeho tvář a jeho poled. Boží pohled je schopný člověka proměnit, uzdravit a vyvést z temnoty do života. Člověku zůstává svobodná volba, jak odpoví na ten Boží pohled. Vidíme příklad v evangeliu, jak bohatý mladík neodpověděl na Ježíšův pohled. „Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl...“ (Mk 10, 21). Přes Ježíšův pohled plný lásky, mladík odvrátil svůj pohled, svoji tvář od Ježíše. V evangeliu vidíme první setkání učedníků s Ježíšem. Ondřej přivádí svého brata Petra k Ježíšovi, a Ježíš na něj pohlédne a řekne: „Ty jsi Šimon, syn Janův! Budeš se nazývat Kefa! –Petr– to je skála“ Ježíšův pohled Petra mění. Při jiné příležitosti se setkáváme s nějakým člověkem, který prosí Ježíše: „Mistře, prosím tě, podívej se mého syna“ (srov. Lk 9, 38). To jsou Boží pohledy plné milosti a lásky. Být pod Božím pohledem znamená mít plnost života, jak to jasně říká žalmista: „Mé srdce si opakuje tvoji výzvu : „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou neukrývej“ (Ž 27, 8-9).

Sílu a všemohoucnost Božího pohledu zažila i Blahoslavená Panna Maria. Zakusila, jak na ní Bůh pohlédl a proto zpívá: „Jásá duh můj v Bohu, mém Spasiteli, že pohlédl na svou nepatrnou služebnici.“ (srov. Lk 1, 47-48a). Ona která je naplněná Bohem, která je plná Boha hledí na nás Božím pohledem lásky, který neodsuzuje, ale povzbuzuje a vyzývá k novému životu.

I tímto svým poselstvím nám Panna Maria chce dát vědět, že je s námi a že její mateřský pohled spočívá na nás. I svoje poselství z 25. listopadu Panna Maria začíná slovy: „Dívám se na vás a vidím ve vašem srdci smrt bez naděje, neklid a hlad.“ Může se nám zdát, že poselství je tento měsíc jiné než to poselství, které řekla v listopadu. Panna Maria, která je celá svatá a čistá, viděla v našich srdcích smrt bez naděje, nepokoj a hlad, a teď nám říká, že neztrácí naději. V tomto posledním poselství vidím, jak nám naše nebeská Matka Maria, chce tato svoje slova vložit do srdce. Přeje si, abychom nikdy neztráceli naději na vítězství dobra a míru. Ví, že jsme slabí a bezmocní a že je v nás smrt, když se vzdálíme od Boha. Stejně tak ví, že Bůh má poslední slovo na konci lidské historie. Bohu stačí náš souhlas, naše „Ano“, kterým dovolíme, aby On byl Pánem našeho života. Potřebuje náš souhlas, aby mohl dojít k nám a skrze nás na tento svět. Panna Maria ve svém životě sama zakusila Boží všemohoucnost: „Neboť‚u Boha není nic nemožného“ (Lk 1, 37).

Stačil Mariin souhlas, Mariino „ano“, Bohu, aby skrze ni spása, Ježíš Kristus, přišel na tuto zem, aby nás vykoupil. Celý její život byl obsažen ve slovech: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova!“ (Lk 1, 38). Panna Maria věří, že i my můžeme jako Ona Bohu uvěřit a říci svoje „ano“. Právě proto Matka Maria neztrácí naději a věří ve vítězství dobra, míru a radosti, které nám přicházejí od Boha.

Na nás je, abychom se neustále obraceli k Panně Marii, která i sama na cestě víry dospívala až k „noci víry“, kdy na Kalvarii měla podíl na mukách a smrti svého Syna. Potřebujeme se obracet k tolika svědkům víry, abychom jako Abraham mohli uvěřit v naději proti veškeré naději (Řim 4, 18). Doufat jako Abraham, který byl v situaci, že ztratí Izáka, jediného Syna na kterém spočíval příslib Bohem daný pro budoucnost.

Naděje je ctnost na které spočívá stavba našeho duchovního života, jak nás učí Katechizmus Katolické Církve: „Duch svatý, který nás učí slavit liturgii v očekávání Kristova návratu, nás vychovává, abychom se modlili v naději. Naopak modlitba církve i osobní modlitba v nás živí naději. (KKC 2657).

A papež Benedikt XVI. v encyklice „Spe salvi“ nám říká: „První a základní místo učení naději je modlitba. Když mě už nikdo neposlouchá, i dále mne poslouchá Bůh.“ A náš Pán Ježíš nám zanechal příklad, když byl pokoušen proti naději: probděl noc na modlitbách. Při modlitbě potřebujeme neustále udržovat disponovanost, kterou Maria vyslovila svým „Ano“. Přistupovat a říkat „ano“ na všechno, co nám Pán posílá.

Pomodleme se: Blahoslavená Panno Maria, ty, která jsi prožila zážitek zkoušky proti naději, vypros nám pevnou naději v Pána, který je jediný zdroj naděje. Vypros nám milost a zážitek Ježíšova pohledu na nás, abychom mohli prožít proměňující sílu Boží milosti a lásky, která neodsuzuje, ale odpouští, uzdravuje a zachraňuje. Nauč nás věřit v dobro a vítězství dobra, protože Pán je dobrota sama. Díky ti, Maria, protože slova tohoto svého poselství, chceš vtisknout do našeho srdce, abychom nikdy neztráceli naději.

Zvláště ti odevzdávám všechny ty, kteří jsou pokoušeni proti naději, všechny ty, kteří si zoufají sami nad sebou a svojí životní situací. Do tvých rukou chci vložit všechny, kteří jsou v pokušení vzít si život, protože nevidí východisko ze své situace. Ať tvůj mateřský pohled vnese světlo a mír do našich srdcí, našich rodin a do tohoto světa. Amen.

Datum: 29.1.2011

(Napsal fra Ljubo)

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]