Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2010

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2010

Být radostný nositel a svědek míru a radosti


 

Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2010

Drahé děti! Dnes vám já a můj syn Ježíš chceme dát hojnost radosti a míru, aby každý z vás byl radostný nositel a svědek míru a radosti na místech, kde žijete. Dítka, buďte požehnání a buďte mír. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Matku nemůžeme oddělovat od dítěte. Když vyslovíme slovo matka, pak ona je stále ve vztahu ke svému dítěti. Tak i Marii nemůžeme oddělit od Ježíše. Ona je celá obrácená k Ježíšovi a celá naplněná Jeho milostí.

Blahoslavená Panna Maria se ve svých zjeveních představila vizionářům jako Královna Míru. Ve většině svých poselství k nám mluví a vyzývá nás k míru a radosti. Tak i v poselství na výročí svých zjevení, 25. června 2010 říká: „... s radostí vás všechny vyzývám, abyste žili moje poselství s radostí... v mém Synu najdete pravý mír a radost svého srdce.“ „Modlete se, dítka, aby se vám modlitba stala životem. Tak ve svém životě objevíte mír a radost, kterou Bůh dává těm, kteří mají otevřené srdce Jeho lásce.“ (25. 8. 2007). „Vy jste vyvolení, abyste svědčili o míru a radosti. Když nemáte mír, modlete se a dostanete ho... modlitba koná zázraky v lidských srdcích i ve světě“ (25. 10. 2001). „Dítka, když jste v Boží svatosti, Bůh je s vámi a daruje vám mír a radost, který přichází od Boha jen skrze modlitbu“ (25. 5. 1997).

Mariina poselství jsou evangeliem vyjádřeným prostými mateřskými slovy. Ona nepřišla ani nepřichází nám říci nějaké jiné evangelium, kromě toho, které nám daroval Ježíš Kristus. V jejích poselstvích se nejedná o nové informace, které jsme dosud neznali. Její zjevení jsou znamení, že něco není vpořádku v nás a mezi námi. Mariina zjevení jsou také znamením, že Bůh nikdy neopouští svůj lid a nenechává nás nám samotným.

Matku nemůžeme oddělovat od dítěte. Když vyslovíme slovo matka, pak ona je stále ve vztahu ke svému dítěti. Tak i Marii nemůžeme oddělit od Ježíše. Ona je celá obrácená k Ježíšovi a celá naplněná Jeho milostí. Proto i začíná svoje poselství:...můj Syn a já vám chceme dát hojnost míru a radosti.“ Když šla navštívit svoji příbuznou svatou Alžbětu nešla sama. Nesla Ježíše ve svém lůně. Stačilo, aby zazněl Mariin pozdrav, aby v Alžbětině lůně zaplesalo dítě radostí. Jan již v lůně své matky poznává přítomnost Spasitele světa, kterého nosí Maria. I dnes nám Maria přináší a daruje Ježíše a s Ním i hojnost míru a radosti.

Mír a radost nejsou hmotné věci, které můžeme vzít a které nám někdo může dát. Existují podmínky, které je třeba plnit, abychom tak došli k míru a radosti, které nám Bůh chce darovat. Mir je plodem odpuštění. Bez odpuštění k nám mír nemůže dojít. Je důležité se modlit o milost odpuštění. Blahoslavená Matka Tereza při nějaké příležitosti vyprávěla jeden ze svých zážitků: „V našem domě pro bezdomovce v Melbourne jeden náš chráněněc způsobil druhému vážné zranění. Domnívala jsem se, že případ vyžaduje intervenci policie, tak jsem ji zavolala. Policista od zraněného člověka žádal jméno toho, kdo ho udeřil, ale on mu ho nechtěl vyzradit. Na konec musel policista odejít bez splněného úkolu. Zeptala jsem se zraněného proč neřekl pravdu.On se na mne jen podíval a řekl: ' Jeho utrpení to moje o nic nezmenší.'“

Když čteme Mariino poselství, vidíme jaké plody by měly být v našem srdci a životě, když uděláme to, co můžeme a máme, abychom přijali hojnost míru a radosti. Není mír, jestli pro nás Ježíš není na prvním místě. Není mír a Ježíš k nám nemůže, když není modlitba v našem životě. Cíl každé naší modlitby je jen jeden jediný, a to je království Boží. A království Boží to je Ježíš. On říká: „Království Boží je mezi vámi. Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, já jsem s nimi.“ Ježíš je ten, kdo koná zázraky. Ježíš je náš mír a radost. Jedině On může změnit naše srdce a lidi. On nás vede k Otci. On a Otec jedno jsou. Panna Maria to říká prostě v jednom ze svých poselství: „Drahé děti, jenom můj Syn vám daruje pravý mír.“

Jedna povídka vypráví o tom, že byl jeden křesťan, který se jmenoval Paternoster / otčenáš /. Modlil se, postil a chodil na poutě, ale časem jeho modlitba začala být suchá a prázdná. Vykonal duchovní cvičení, účastnil se různých modlitebních seminářů. Zapojil se do charitativního a mírového hnutí. Nějakou dobu žil v lese jako poustevník. Ale i potom zůstal stejný. Při návratu domů ho zastihla bouře a on našel přístřeší u jednoho starce. Stařec na něj dlouho upřeně hleděl a pak řekl: Můj synu, ty trpíš nemocí zapomění. Zapoměl jsi svoje jméno. Zapomněl jsi, že jsi modlitba. Ty jsi otčenáš. Modlit se neznamená naučit se novou modlitební metodu, ale vědět, kdo jsi, a být člověkem, jakým máš být. Ježíš byl člověk modlitby, ne proto co se modlil, ale protože byl modlitba. Synu můj, i ty jsi Boží modlitba. Ty jsi Boží svátost. Ty jsi chrám Boží.“

Tato povídka nám potvrzuje, že jsme Božího rodu. Všichni pocházíme z Božího života a do Božího života se vracíme. Právě proto jsme schopni, jak nám to říká Panna Maria stávat se a být požehnáním a mírem tam, kde žijeme.

Modleme se: Blahoslavená Panno Maria, Královno Míru, obracím se k tobě s nadějí a důvěrou dítěte. Tobě chci otevřít své srdce, aby mohlo zažít hloubku a krásu tvé lásky, kterou máš ke každému z nás. Přicházím k tobě Matko, abys mne vedla k Ježíšovi, abych i sám mohl druhé vodit k Ježíšovi. Chci otevřít své srdce, abych mohl přijmout hojnost míru a radosti, které si přeješ ty a Tvůj Syn Ježíš vylít do našeho srdce. Přijmi jako vlastnictví celou moji bytost, duši, srdce a tělo, abych mohl svědčit a přinášet mír a radost tam, kde žiji. Ať mír, který přichází od vás skrze mne, může přijmout každá duše se kterou se setkáme. Amen.

fra Ljubo
3.1.2011


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]