Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. října 2010

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. října 2010

Žádejte přímluvu všech svatých


 

Poselství z Medžugorje, 25. října 2010

Drahé děti! Tento čas ať je pro vás časem modlitby. Moje výzva vám chce být, dítka, výzvou, abyste se rozhodli následovat cestu obrácení, proto, modlete se a žádejte přímluvu všech svatých. Ať vám oni budou příklad i podnět, i radost k věčnému životu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

„Žádejte od svých svatých ochránců, aby vám pomohli růst v lásce k Bohu“ (25. 7. 2002). „Následujte životy svatých, aby vám tak oni byli podnětem a učiteli na cestě svatosti“ (25. 10. 2004).

Člověk velmi snadno upadne do zapomnětlivosti, proto je velmi důležité si neustále připomínat poselství Panny Marie, která nám dala za celou dobu svých zjevení. Tak v poselství z 25. prosince 1989 řekla: „...dítka, čtěte každý den poselství, který jsem vám dala a proměňte je v život.“ A v poselství z 10. října 1985 nám říká: „...jestli naplňujete poselství, vytváříte sémě svatosti. Všechny vás jako matka chci vyzvat ke svatosti...“ Je mnoho poselství ve kterých nás Panna Maria vyzývá ke svatosti: „...přeji si, aby každý z vás, kdo byl u tohoto pramene milosti, přišel do ráje se zvláštním darem, který mi předá, a tím je svatost... Měňte svůj život, abyste byli svatí“(13. 11. 1986). „Prosím vás, abyste ode dneška přijali cestu svatosti. Miluji vás, a proto si přeji, abyste byli svatí“ (25. 7. 1987). „Bůh vás chce učinit svatými, proto vás skrze mne vyzývá k úplné odevzdanosti“ (25. 4. 1988). „Dítka, přeji si, abyste byli překrásnou kyticí, kterou si přeji darovat Bohu ke dni Všech Svatých. Vyzývám vás, abyste se otevřeli a žili berouc si svaté za příklad“ (25. 10. 1994). „Žádejte od svých svatých ochránců, aby vám pomohli růst v lásce k Bohu“ (25. 7. 2002). „Následujte životy svatých, aby vám oni byli podnětem a učiteli na cestě svatosti“ (25. 10. 2004).

Maria, Přesvatá, jak ji otcové východní tradice nazývají, si přeje, abychom i my došli do plnosti svatosti, kterou Ona má. Jak nás učí katechizmus katolické Církve: „Více nežli jinou stvořenou osobu, ji Otec požehnal veškerým duchovním požehnáním na nebesích, v Kristu“. V něm ji vyvolil, „před vznikem světa, aby byla svatá a Neposkvrněná v lásce před Ním.(KKC br. 492.).

Matka Maria si přeje, abychom i my mohli s ní společně jásat: „Od této chvíle mne blahoslavit budou všechna pokolení, neboť veliké věci mi učinil ten jenž jest mocný, jehož jméno je svaté.“ Ona nám v tomto svém poselství říká: „... žádejte přímluvu všech svatých.“ Jak nás učí Katechizmus: „Svědci, kteří nás předešli do Království, zvláště ti, které Církev uctívá jako „světce“, se podílejí na živé modlitební tradici příkladem vlastního života, spisy, které zanechali a svojí modlitbou dnes. Oni patří na Boha, slaví ho a neustávají se starat o všechny ty, které zanechali na zemi. Jejich přímluvy jsou nejvyšší službou v Božím záměru. Můžeme a máme je prosit, aby se přimlouvali za nás a za celý svět (srov. KKC 2683).

To nám potvrzují i slova sv. Dominika. Zejména, když bratří viděli, že se přibližuje čas jeho smrti počali plakat. A on jim řekl: „Ne plačte po mně. Budu vám užitečnější, když nebudu přítomný tělem mezi vámi.“ Jediná tragédie lidského života je nebýt a nestávat se den za dnem svatějším. Všichni víme, že žádný světec se svatý nenarodil. Svatými se nerodíme, svatými se den za dnem stáváme.

Jedna anekdota vypráví o tom, jak do jedné vesnice přišel nějaký vědátor. Setkal se s vesničanem a ptal se ho: „Narodil se ve vaší vesnici nějaký veliký člověk?“ A vesnický prosťáček mu odpověděl: „V naší vesnici se nerodí velicí lidé, jenom samé malé děti.“ Můžeme si myslet, že světcům bylo lehčeji než nám. Představujeme si je jinak. Zdůrazňujeme jejich svatost, a ne Boží dílo v nich, skutečně se můžeme cítit být neschopnými pro veliké věci. Ale i oni byli jenom lidé se stejnými chybami, špatnými návyky, povahovými slabostmi jako my. Byli trpěliví sami se sebou a odevzdávali se Bohu. Otkryli, že jedinou podmínkou svatosti je nekonečná důvěra v Boží milost a lásku. A to je právě to, co je pro člověka nejtěžší, aby měl nekonečnou důvěru, že je Bohu vše možné.

Program svatosti je vepsán do duše každého člověka a ne jen vyvolených jednotlivců. Evangelium nám dodává odvahu a mluví o tom, že svatými mohou být jak lotr ukřižovaný spolu s Ježíšem, tak celník jako byl Matouš a Zachej, prostitutky jako Magdaléna a mnozí další o čemž nám svědčí životy tolika světců v historii Církve. Jedinou podmínkou pro to stát se svatým je obrácení ke kterému nás i v tomto poselství vede naše nebeská Matka.

Na té cestě obrácení nejsme sami. Ježíš nám slíbil, že nás nenechá jako sirotky. Na té cestě máme tak veliké množství svatých, našich přímluvců na nebi. Ani dnes nejsme opuštění, protože nám Bůh posílá Matku svého Syna Ježíše. Berme vážně její slova, která nás vedou k plnosti života, kterou nám daruje Bůh.

Modleme se: Blahoslavená Panno Maria, ty která jsi naše matka a královna všech Svatých, přimouvej se za nás před tváří Otcovou. Ty, která jsi ve slávě oslavené Církve nezapomeň na nás, kteří jsme ještě na cestě. Přimlouvej se za putující Církev svého Syna Ježíše. Tvým přímluvám odevzdáváme všechny pastýře naší Církve, papeže, biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice, aby mohli svým životem odpovědět na Boží výzvu a růst na cestě svatosti. Buď blízko svým mateřským, neposkvrněným srdcem všem těm, kteří prožívají zkoušky a kříže života. Ať vytrvají a mohou věřit Bohu tak, jak jsi věřila ty a milovat Boha, jak jsi ho ty jediná milovala. Amen.

Datum: 2.11.2010


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]