Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. května 2010

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. května 2010

V lásce k mému Neposkvrněnému Srdci


 

Poselství z Medžugorje, 25. května 2010

Drahé děti! Bůh vám dal milost, abyste žily a chránily všechno dobré, co je ve vás i kolem vás, a abyste povzbuzovaly druhé, aby byli lepší a svatější, ale ani satan nespí a přes modernizmus vás odvrací a vede na svoji cestu. Proto, dítka, v lásce k mému Neposkvrněnému Srdci, milujte Boha nadevšechno a žijte jeho přikázání. Tak váš život bude mít smysl a mír bude vládnout na zemi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria nám připomíná pravdu o nás samotných, a tou pravdou je, že jsme obdarováni milostí samotného Boha. Skrze tu milost se stáváme schopnými žít a chránit všechno dobro co je v nás a kolem nás.

Blahoslavená Panna Maria, Královna Míru neustává, již dvacet devět roků, upozorňovat, vyzývat a vést svoje děti ke svému Synu a našemu Spasiteli Ježíši Kristu. Tím způsobem Ona naplňuje svoji mateřskou úlohu, kterou jí svěřil její Syn Ježíš.

Panna Maria nám připomíná pravdu o nás samotných a tou pravdou je, že jsme obdaření milostí samotného Boha. Skrze tu milost jsme schopní žít a chránit všechno dobré co je v nás a kolem nás. Přesto, že hřích ranil naši lidskou přirozenost, Bůh nenechává člověka na zemi bez pomoci své milosti. Bůh nemůže zapomenout na člověka, kterého stvořil ke svému obrazu, jak nás učí Písmo svaté: Ke svému obrazu stvořil Bůh člověka, ke svému obrazu ho stvořil, jako muže a ženu je stvořil (1 Moj, 1, 27). Bůh činí člověka svým obrazem. V Bibli je obraz Boha, přítomnost Boží, blízkost Boží. Stvořen jako obraz Boží, je člověk stvoření ve kterém je Bůh přítomen, blízký. Stvořit někoho, aby prožíval přítomnost a blízkost, znamená stvořit ho jako přítele. To je milost.

Panna Maria nás v tomto poselství, jako v mnoha dalších poselstvích, mateřsky upozorňuje na působení satana, který nespí a prostřednictvím modernizmu obrací naše srdce na svoji cestu. Bible nás učí, že „ovoce toho stromu bylo dobré k jídlu, na pohled mámivé a přitažlivé“ (srov. 1 Moj 3,6). Stejně tak hřích zvenčí pro člověka vypadá mámivý a přitažlivý a potom člověk cítí hlubokou prázdnotu jako následek hříchu a rozpadu přátelství s Bohem. Právě zlý duch, satan se snaží zničit to přátelství člověka s Bohem. Satan útočí nejdříve na lidskou existenci. Ježíš říká: „On byl vrah člověka od počátku“ (J 8,44). Vrah je ten, který zabíjí život a všechno dobré v nás i kolem nás. Ježíš praví, že satan je „lhář a otec lži“ (J 8,44). Lež je prvořadě záležitostí řeči. Již od pozemského ráje se satan snaží představovat Boha jako nepřítele lidské samostatnosti, pokroku, lidského dobra. To dělá po celou historii až dodnes. Had jim slibuje, že budou jako Bůh. Ale oni už byli jako Bůh, protože byli obraz Boží, protože byli podobní Bohu. Had jim nabízí to, co již mají.

V dějinách nastala velmi dramatická zápletka, ale tím nepřestala Boží náklonnost k člověku. Bůh se začíná opět přibližovat k člověku a navazuje znovu blízkost a přátelství. V historii spásy vidíme, že to nejdříve dělá s Noem. Ale potomci Noeho byli netrpěliví a začali stavět babylonskou věž, aby se dostali k Bohu, do jeho blízkosti. Jinými slovy, aby si vynucovali blízkost a přátelství, ale přátelství není možné vynucovat. Bůh jim poplete řeč a nastane zmatek. Chtěli dosáhnout blízkost Boží. Získat Boha, vlastními silami.

Když nastane válka, pak se klade otázka, kdo první začal, ale i u lásky se lidé ptají, kdo první začal…

Apoštol Jan praví: „V tomto je láska: ne že jsme my milovali Boha, ale – On si zamiloval nás a poslal svého Syna na usmíření za naše hříchy“ (1 J 4, 10). Počátek lásky je na Boží straně. On první miloval.

Bůh má stále první iniciativu. Od Něho přichází milost. On stále první nabízí smlouvu s člověkem. On první podává ruku. Bůh první prostřednictvím anděla Gabriela přišel k Marii z Nazareta a našel její otevřené srdce a připravenost pro Boha. Ona nás může poučit, jak věřit, jak žít a milovat Boha. Ona uměla ve svém Neposkvrněném srdci uchovávat všechny události, Boží slova a uvažovat o nich.

V Medžugorji také má Bůh první iniciativu. Nevyhledávali jsme, neočekávali, že k nám přijde Panna Maria a že se bude tak dlouho zjevovat a bude s námi tak zvláštním způsobem.

Matka se nemůže pasivně dívat na své děti. Ona mluví: „Dítka, v lásce k mému Neposkvrněnému srdci milujte Boha nadevšechno a žijte jeho přikázání.“ Když následujeme Marii a plníme Boží přikázání, můžeme zůstat pevní a dobře jít po Boží cestě.

I náš papež Benedikt XVI. nás povzbuzuje. Představitelům nových hnutí v Církvi v Czestochowé 26. května roku 2006 řekl: „Zkouškou autentičnosti vaší víry i vašeho poslání, které neobrací pozornost na sebe, ale skutečně šíří kolem sebe víru a lásku, bude setkávání se tváří v tvář s vírou Mariinou. Vzhlížení se v jejím srdci. Zůstaňte v její škole. Při Marii poznáte i vy sami, že Bůh je láska. “

Modlitba (Sv. Jana Maria Vianneye)

O Panno Maria, když hovoříme o pozemských věcech, unavíme se, ale když hovoříme o Tobě, řeč je stále nová. Lidé Tě srovnávali s matkou, ale Ty jsi lepší než nejlepší matka, která někdy trestá své dítě, myslíc si, že tak koná dobro, ale Ty, Maria, nikdy netrestáš. Tvoje Srdce je samotná láska a milosrdenství. O vyslyšení prosby stačí se k Tobě utéci. Tvoje Srdce Maria je k nám tak něžné. Něžnost srdcí všech matek ve srovnání s Tvým srdcem je jako kus ledu. O jak jsi dobrá, Přesvatá Maria!

Fra Ljubo, 12. 6. 2010

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]