Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. května 2009

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. května 2009


 

Poselství z Medžugorje, 25. května 2009

Drahé děti! V tomto čase vás všechny vyzývám, abyste se modlily za příchod Ducha svatého na každé pokřtěné stvoření, aby vás Duch svatý všechny obnovil a vedl vás na cestu svědectví vaší víry, vás i všechny ty, kteří jsou daleko od Boha a jeho lásky. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před Nejvyšším. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

Ježíš před svým Nanebevstoupením řekl svým učedníkům, aby neopouštěli Jeruzalém, ale ať očekávají Otcovo přislíbení, protože přijmou sílu Ducha svatého a budou jeho svědky, a to nejen v Jeruzalémě. A potom byl Ježíš vyzdvižen k Otci (srov. Skutky apoštolů 1, 4-9).

Učedníci a apoštolové se modlitbou připravovali na ten příchod. Oni nebyli sami, byla s nimi i Maria, Ježíšova matka. Ze všech přítomných jedině ona měla plnost Ducha svatého, který na ní sestoupil při Ježíšově početí a s jistotou učedníky povzbuzovala, aby se nebáli a povzbuzovala je k vytrvalé modlitbě.

Před sesláním Ducha svatého byli učedníci bázliví, plní strachu. Když na ně sestoupil Duch svatý oni se mění a z bázlivých učedníků se stávají nebojácnými Ježíšovými svědky. Svědčí o tom co viděli a slyšeli, když byli spolu s Ježíšem. Oheň lásky a pravdy, který v nich vzplanul je povzbuzuje, aby hned zahájili hlásání radostné zvěsti.

V poselství z 25. května 2009 nás Panna Maria vybízí, abychom se modlili za příchod Ducha svatého na každé pokřtěné stvoření. My jsme se křtem stali dětmi Božími a vstoupili jsme do společenství s Ježíšem a s jeho dílem vykoupení.

Panna Maria nás vyzývá k modlitbě, protože modlitba je prostředek jehož pomocí se otevírají naše srdce, aby v nich působil Duch Boží. Každé otevírání se Duchu svatému vede k obnově duchovního života a povzbuzuje nás ke svědectví o naší víře. My křesťané jsme povoláni, abychom v tomto světě byli nositeli Božího poselství, Božího slova a abychom rozhlašovali díla Boží lásky. V tom nám pomáhá Maria, naše Matka a přímluvkyně, která je učitelka modlitby k Duchu svatému.

Spolu s Marií se modleme, aby Duch Pravdy působil v nás i kolem nás, aby nás poučoval a posiloval. Spolu s Pannou Marií se modleme, aby Duch Pravdy a Lásky působil v nás a kolem nás, aby nás poučoval a posiloval, abychom žili nový život podle Boží vůle.

Fra Danko Perutina ,
Medžugorje 26.5.2009


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]