Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. června 2008

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. června 2008

Buďte radostnými nositeli míru a lásky


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2008

Drahé děti! I dnes vás s velikou radostí ve svém srdci vybízím, abyste mne následovaly a poslouchaly moje poselství. Buďte radostnými nositeli míru a lásky v tomto nepokojném světě. Já jsem s vámi a všem vám žehnám s mým Synem Ježíšem, Králem míru. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Panna Maria se zde v Medžugorji představila jako Královna míru před sedmadvaceti roky. Celé ty roky nás Ona jako pravá Matka plná lásky trpělivě poučuje, ale současně i zve ke slavení mše svaté a praktikování svátostí, k obrácení, půstu, pokání, klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní.

V poselství k sedmadvacátému výročí zjevení Ona říká, že nás s velikou radostí kterou je naplněno její srdce vybízí, abychom sledovali a poslouchali její poselství.

Zatímco společně uvažujeme o posledním poselství a i o ostatních, která jsme dosud slyšeli, neměli bychom nikdy pustit ze zřetele pravidlo sv. Ljudevita Grignona z Montfordu, které zní: skrze Marii k Ježíšovi! Maria stále shromažďuje lidi kolem svého Syna. Vyzývá k úplnému odevzdání se Ježíšovi, protože jenom On nás může učinit úplnými osobami hodnými nebe. Panna Maria nám dává příklad, jak být věrný Bohu, jak z víry a skrze víru žít. Ona od počátku spolupracovala na díle Ducha Svatého. Církev, která je také dílo Ducha Svatého se proto modlí ve společenství s tou jíž Bůh učinil veliké skutky.

Panna Maria před námi stojí jako veliký dar, jako nejkrásnější obraz Církve, Ona mluví prostými slovy, která přitahují tak mnohé z celého světa. Poselství jsou srozumitelná pro všechny od nejmenších dětí po nejstarší lidi, jsou pochopitelná, protože jsou plná lásky a jazyku lásky rozumí každý.

Panna Maria nás volá, abychom byli nositeli míru a lásky v tomto světě bez míru. Jsme svědky toho jak i dnes existuje veliké nebezpečí pro celý lidský rod, a tím jsou: atomové zbraně, různé nemoci, globální oteplování, chudoba.

Lidé prožívají veliký strach. Panna Maria to ví, a proto nás od počátku zjevení vyzývá, abychom my věřící, křesťané, byli nositeli míru a lásky v tomto neklidném světě. Třetí den zjevení dala Panna Maria první ze svých velkých poselství, a ta zní: „Mír, mír, mír, jenom mír!“ Potom dvakrát opakovala: Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a mezi lidmi. Pravý mír může přicházet jenom od Boha, který se skrze Pannu Marii stal v Kristu naším mírem (Ef 2,14). Ten mír „svět nemůže dát“ (J 14,27), a proto Kristus přikázal svým apoštolům, aby ho oni předávali světu (srov. Mt 10,11 sl.), aby se všichni lidé stali „syny míru“ (Lk 10,6).

My někdy chceme hledat pramen nepokoje v druhých lidech, protože je to snazší. Ale my ten zdroj nejdříve musíme hledat v nás a potom ho odstranit. Zdroj neklidu je vždycky hřích, kterého je potřeba se zříci, a tak vytvořit podmínky k tomu, aby v nás působil Bůh.

Na závěr poselství nám Panna Maria žehná a žehná nám i její Syn Ježíš, který je Králem míru. Ctění ctitelé Královny míru, řekněme ve svém srdci ano míru, rozhodněme se pro Boha, a tak dovolme Ježíšovi, aby se v nás stal Cestou, Pravdou a Životem.

Fra Danko Perutina
Medžugorje 26.6.2008.


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]