Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. června 2002

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. června 2002

Žijte má poselství


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2002

Drahé děti! Dnes se modlím za vás a s vámi, aby vám Duch Svatý pomohl a zvětšil vaši víru, abyste ještě více přijaly poselství, která vám dávám zde na tomto svatém místě. Dítka, pochopte, že toto je čas milosti pro každého z vás, a se mnou, dítka, jste jistí. Přeji si vás všechny vést na cestu svatosti. Žijte má poselství a uvádějte do života každé slovo, které vám dávám. Ať jsou vám drahocenná, protože přicházejí z nebe. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Maria nám tímto svým poselstvím slibuje modlitbu a vyprošuje s námi moc a sílu shůry, sílu Ducha Svatého. Jenom skrze Ducha Svatého můžeme věřit Bohu. Bez Ducha není život, láska, důvěra, společenství ani soužití. Problém Ducha je základní problém naší doby, našeho okolí, celé země a našeho života na této zemi.

Jenom v síle a moci Ducha Svatého se můžeme přiblížit Matce a Královně Míru, která k nám zde přichází. Ducha Svatého nemůžeme vlastnit nebo učinit, aby nás vlastnil On. Jeho Bůh dává těm, kteří si ho přejí a vyhledávají. Podle Ducha poznáváme Boha, sebe i tento svět. Modlit se o Ducha není pohodlné, protože On nám ukazuje jak plytká a povrchní je naše víra, jak je nám často cizí Duch o kterém Ježíš a Maria hovoří a jak je nám vzdálený mír, který nám slibují. Dalo by se to vyjádřit: Nemodleme se o dar Ducha, jestli chceme, aby všechno zůstalo při starém.

Duch Svatý působí tam, kde je Maria. To známe ze slov anděla Gabriela: "Duch Svatý na Tebe sestoupí a moc Nejvyššího Tě zastíní (Lk 1, 35) a podle Ježíšových slov k apoštolům, aby zůstali v městě až do seslání slíbeného Ducha a oni očekávali Letnice na modlitbách s Marií ve Večeřadle. S Marií jsme jistí, to je její slib nám. Protože, kdo má rád Ježíše, zamiluje si i Marii, a kdo se modlí k Marii bude přiveden k Ježíšovi.

Čas Církve je časem Ducha Svatého a časem Marie Matky Církve. Ona se pod křížem stala Matkou Církve. Když přijala Jana z rukou Ježíšových, přijala i každého z nás. Ježíš na kříži říká: "Dokonáno jest, teprve když Jana svěřil Marii a Marii Janovi jako by chtěl říci, že je toto Mariino mateřství v plánu Božím pro spásu světa. Právě tak jako hlava domu, když se vydává na cestu shromažďuje svoje děti, aby jim řekla: v mé nepřítomnosti poslouchejte matku, učiňte všechno, co vám ona řekne. Ale podstata všech Mariiných poselství se může shrnout do slov, která pronesla v Káni Galilejské: Učiňte vše, co On vám řekne (Ježíš).

Díky Ti, Matko Maria, že od nás neustupuješ. Prosím Tě, veď nás cestou svatosti. A ať nám Tvoje poselství budou ukazatelem směru a světlem v tomto slzavém údolí, abychom mohli žít radostně spolu s Tebou až do konečného cíle, kde Ty nás očekáváš.

Vyslovme nebo spíše pomodleme se Poděkování Královně míru, které vyslovil zesnulý fra Slavko Barbarić při 15. výročí Mariiných zjevení, nyní o šest let později:

"Sedím na Tvém Podbrdu, o Maria, na místě, kde Tě poprvé viděly vylekané děti. Přeji si dnes vyslovit svoje poděkování: Díky Ti, o Maria, za každý Tvůj příchod, díky Ti za každé poselství a každé jednotlivé slovo a zvláště za to, že nás nazýváš svými drahými dětmi. Díky Ti, protože skutečně mohu uvěřit, že jsme Ti drazí a že nás miluješ. Díky Ti, že jsi řekla, abychom se modlily a tak že pochopíme Tvoji lásku a budeme potom plakat, skákat štěstím. Díky Ti, že jsi řekla, že jsme pro Tebe důležití a že bez nás nemůžeš nic učinit. Moje duše na Tvém Podbrdu zpívá píseň vděčnosti Tobě a velebí s Tebou Pána, za to, že Tě poslal k nám.

Vím, že jsi pokorná služebnice Hospodinova, ale dovol mi, abych Tebe chválil a velebil. Požehnaná jsi Ty, o Maria, Královno Míru, jásá moje duše s Alžbětou a s celým farním společenstvím a se všemi poutníky. Jak to, že máme tak velikou milost, že Matka naše přichází k nám. Velebím Tě s vizionáři a s jejich rodinami. Velebím Tě se všemi rodinami, které Tě přijaly a žijí v míru. Velebím Tě se všemi modlitebními skupinami po světě, protože nás učíš modlit se. Velebím Tě se všemi, kteří přišli zblízka i z daleka, aby se tady s námi modlili. Velebím Tě se všemi, kteří se vyzpovídali a usmířili s Pánem, se všemi, kteří na tvou přímluvu nalezli duchovní, duševní a tělesné zdraví.

Velebím Tě se všemi, kteří slaví toto výročí zde i ve světě. Velebím Tě za všechno, co chce Pán skrze Tebe ještě učinit. Velebím Tě se všemi, kteří byli proti nebo stále ještě jsou nepřáteli Tvých příchodů, protože chceš i jim projevit svoji něžnou mateřskou lásku. S Tebou prosím Pána, aby usmířil každé srdce a daroval mír mému národu. S Tebou prosím Pána za všechny nemocné na duši i na těle. S Tebou prosím Pána za všechny mající smutek v této válce, všechny uprchlíky, všechny invalidy. S Tebou prosím Pána za všechny padlé obránce a oběti násilí. S Tebou prosím Pána, aby se Tvé Neposkvrněné Srdce oslavilo ve světě a ať na Tvoji přímluvu daruje světu mír. Ať je veleben Pán Bůh Všemohoucí od tohoto času až na věky. Amen."

(Medžugorje, červen 2002)

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]