Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Promluvy na festivalu mládeže v Medžugorje, 2010 » Promluva fra Ljuba Kurtoviče na 21. Mladifest - Promluvy na festivalu mládeže v Medžugorje, 2010

Promluvy na festivalu mládeže v Medžugorje, 2010

Promluva fra Ljuba Kurtoviče na 21. Mladifest

( 2.8.2010.)

Ve svém letošním poselství ke světovému dni mládeže papež Benedikt XVI. připomíná zesnulého papeže Jana Pavla II., který v roce 1986 ustanovil Světový den mládeže a tak umožnil novým generacím mladých věřících, aby se navzájem setkali, poslouchali Boží slovo, odhalili krásu Církve a měly silné zážitky víry, které mnohé vedli k rozhodnutí zcela se odevzdat Kristu.

Něco podobného se děje i zde v Medžugorji od té doby co začalo organizování těchto modlitebních setkání pro mladé již v roce 1990. Všechno začalo s jednou skupinkou mladých, s malým seménkem, které vyrostlo v takto velký strom.

Jeden Ježíšův příběh začíná takto: „Království nebeské je jako když člověk zasije dobré semeno na svém poli...“ Království Boží je vždy začátek. Maličký, sotva postřehnutelný začátek. Sám Bůh přišel na zem jako sémě, jako pšeničné zrno, úplně malá sazenička. Setba je podivuhodná. I největší strom vyrostl z jednoho malého semena. I Medžugorje vyrostlo z malého a prostého semínka a rozrostlo se po celém světě, v srdcích milionů věřících. Všechno začalo tak prostě. Prostým zjevením Panny Marie, s prostými vizionáři. Matka promluvila a mluví prostými slovy. Každý jí může rozumět. Ona chce zasít do tvého srdce sémě Boží milosti. To je setba mateřských slov neklame, nesvádí na špatnou cestu, ani nepřitahuje vnějším leskem, ale mateřskou náročností, která dává vnitřní mír a smysl.

Tvoje duše je zahrada ve které Bůh skrze Pannu Marii zde v Medžugorji chce zasít svoji setbu. Dovolíš, aby se rozvinula ta setba jeho slov?

Neboj se malosti a nepatrnosti toho semena. Neboj se ani svojí malosti a nepatrnosti. Neboj se vydat cestou zrna, které umírá, aby přineslo stonásobnou úrodu. To je cesta, kterou nám ukazuje Panna Maria již více než 29 roků. Tou cestou nás chce vést svými poselstvími a mateřskou láskou. To je cesta jejího Syna Ježíše a všech těch, kteří chtějí být jeho. On, který je život vstoupil do smrti, z boháče se stal chudákem, svoji sílu ponížil ke slabosti. Z velikého se stal malým, spravedlivý se snížil mezi hříšníky, aby člověku daroval svůj Božský život.

Tak je i do tvého srdce vloženo sémě božského života které může vzrůst ve veliký strom plný plodů. Všechno veliké začíná od malého a nic velikého nevzniká bez oběti, umírání a odříkání.

Je jeden příběh, který vypráví o vědci, který navštívil jednu vesnici. Setkal se s jedním vesničanem a zeptal se ho: „Narodil se někdo z velkých lidí ve vaší vesnici?“ a vesničan odpovídá: „V naší vesnici se nerodí velcí lidé, jenom malé děti!“ Všichni, a zvláště mladí lidé, se cítí jako ti, kteří jsou obrácení k budoucnosti, k tomu čím by se mohli stát. A to znamená být člověk víry, důvěry v Boha. Víra je to co nás táhne kupředu, abychom rostli, abychom byli jiní, abychom byli radostnější, šťastnější.

Jak říkával blahé paměti zesnulý papež Jan Pavel II.: „Opravdu, Ježíš je ten, kterého hledáte, když sníte o štěstí. On je ten, který vás čeká, když vás nic z toho co nacházíte neuspokojuje. On je ta krása, která vás tolik přitahuje. On je ten, který ve vás vyvolává žízeň po radikálnosti, který vás nenechává, abyste se spokojovali s kompromisy. On je ten, který vás povzbuzuje, abyste sejmuli masky, které zakrývají život. Ježíš je ten, který ve vás probouzí touhu, abyste ze svého života učinili něco velikého.“ Dnes je mnoho nabídek, zážitků, modelů a jednotlivec, zvláště mladý, se v nich může velmi těžko orientovat. Mladí jsou často oklamáni, protože současná kultura je volá, aby pod rouškou svobody, vyzkoušeli všechno, aby potom skončili v neúspěchu, zoufalství, utrpení a nezřídka i smrti. Reklamní systém vedený zákonem vlastního zisku, manipuluje vašimi instinktivními touhami. Spotřební styl života vylučuje askezi, modlitbu, umírněnost, solidárnost, soucit, zodpovědnost. A to je právě opačné tomu co nám tady říká Panna Maria.

Pravý problém mladých dnes není jen to, že mají popletené odpovědi na otázky, nebo nedostatek toho v co je třeba věřit, nebo nedostatek nabídek zajímavých a důležitých věcí, které je potřeba dělat. Pravým problémem mladých je vnitřní potřeba krásy a okouzlenost krásným a dobrým, které má nastat. A Bůh je krása a dobrota sama.

Jestli se v srdci neprojevuje ta vnitřní potřeba, to jádro, pak k čemu jsou nabídky? Jestli se neobjevuje otázka, k čemu slouží odpověď? Mladí neznají otázky, které v sobě nosí. Největší nebezpečí není kladení otázek, ale předpoklad, že už známe všechny odpovědi.

Na zdech metra v Milánu je jednoho dne objevil nápis: „Bůh je odpověď!“ Bylo to téměř veřejné vyznání víry. Ale jiná neznámá ruka po nějaké době připsala: „Ano, ale na kterou otázku?“ Já věřím, že ve vašich srdcích je mnoho otázek. Nebyli byste sem přišli, kdybyste nebyli vedeni vnitřní touhou najít odpovědi na ty otázky.

Nebojte se položit je Ježíši Kristu, ke kterému nás zvláštním způsobem zde v Medžugorji chce přivést Panna Maria. Věřím, že i vaše srdce jsou naplněná obavami, možná i strachem o budoucnost. Modlete se a ptejte se Ježíše ve svém srdci na své životní plány, co se má udělat. Ptejte se ho na plány, které má On s vámi.

Vstupte do dialogu s Ježíšem. Nebojte se. Nebojte se, když On se vás zeptá: Co hledáte?, jako se ptal prvních učedníků. Co hledáte tady v Medžugorji. Koho hledáte? Hledáte Jeho, protože On vás první přišel hledat, zvláště zde, skrze Pannu Marii.

A blahoslavenou Pannu Marii, jejíž svátek dnes slavíme, Bůh hledal, setkal se s Ní a žádal jí, aby byla matkou Jeho Syna. Ona prošla cestou víry tak podobnou naší cestě. Bůh jí nevysvětluje všechny detaily, všechno to, co jí čeká na té cestě. Prostě jí vyzývá a v jejím srdci nalézá odpověď, že je ochotná, připravená. Díky jejímu velkodušnému a naprostému Amen – Ať se mi stane – my dnes žijeme se srdcem naplněným nadějí a vírou ve své spasení a vykoupení.

Svatý farář arsský rád opakoval: „Ježíš Kristus potom co nám dal vše, co mohl dát, nám chce nyní zanechat to, co j pro něj nejvzácnější, svoji svatou Matku“. Ani dnes po více než dvou tisíciletích, nepřestala být naší matkou. I dnes nám vypráví ve svých poselstvích: všechny vás chci vést ke svému Synu a vašemu Spasiteli. Nejste si vědomy, že bez něj nemáte radost ani mír, a ani budoucnost a život věčný. Drahé děti, přeji si, abyste pochopily, že tu chci uskutečnit ne jen místo modlitby, ale i setkání srdcí. Přeji si, aby se moje, Ježíšovo a vaše srdce změnilo v jedno srdce lásky a míru. Otevřete svoje srdce a dejte mi vše co je v nich: radosti, žalosti i každou, a to i nejmenší bolest, abych je mohla předat Ježíšovi.“ Moje poselství pro vás, které chci vložit do vašeho srdce je: modlitbou, vírou a srdcem se přibližte Jí svaté a neposkvrněné hříchem. Buďte vytrvalí a pevní každý den v modlitbě k Panně Marii, Královně míru, aby vám chránila čistotu duše a těla. Svojí modlitbou pomozte Panně Marii, aby vás vedla za Ježíšem a uvedla Ho do vašeho Srdce. Tak Ježíšova láska bude moci zahřívat všechny lidi se kterými se setkáte. Modlete se, abyste byli pokorní jako Maria, abyste mohli růst ve svatosti jako Ježíš. Modlete se Mariin růženec každý den. To je modlitba, která je Panně Marii nejdražší a nejvíce vás s Ní spojuje. Ona si pamatuje ve svém mateřském srdci každé Zdrávas Maria, které jste se k Ní pomodlili, aby vám odplatila svojí ochranou a mateřskou láskou.

Amen.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]